ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายในหัวข้อ “ตัวอย่างงานวิจัยการจัดการทางสังคมวิทยากับมิติศาสนากับสังคม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายในหัวข้อ “ตัวอย่างงานวิจัยการจัดการทางสังคมวิทยากับมิติศาสนากับสังคม” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:00 – 14:00 น. ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ธวัช บุรีรักษ์ ชั้น 12 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง