ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้สอนรายวิชา 0201123 วัฒนธรรมและประเพณีไทยในวิถีชีวิตไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนรายวิชา 0201123 วัฒนธรรมและประเพณีไทยในวิถีชีวิตไทย ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09:00 – 12:00 น. ตลอดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง