ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการจัดการข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ไปเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดการข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการจัดการข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ไปเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดการข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13:30 ณ ห้องประชุม 402 สผ. ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง