ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กับสังคมร่วมสมัย Social in Love “เรื่องรักๆ กับเด็กสังคม” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กับสังคมร่วมสมัย Social in Love “เรื่องรักๆ กับเด็กสังคม” ในเมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:30 – 17:30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา