ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมลงพื้นที่และให้ความเห็นทางวิชาการในโครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ไปเข้าร่วมลงพื้นที่และให้ความเห็นทางวิชาการในโครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง  ระหว่างวันที่ 3 – 4 มกราคม 2567 ณ จังหวัดหนองคาย 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา