รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการและเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปเป็นกรรมการและเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 และทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4  โดยการประชุมครั้งที่ 1-1/2567 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09:00 – 11:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง