ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศิลปะในดินแดนไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศิลปะในดินแดนไทย” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา