รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศกับประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม” 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศกับประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13:00 – 15:00 น. ให้นิสิตในภาคในเวลาราชการ และวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 10:00 – 12:00 น. ให้นิสิตภาคนอกเวลาราชการ ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา