ภาควิชาภาษาไทย เปิดรับสมัครหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564
สอบข้อเขียน วันที่ 24 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

จุดเด่นของหลักสูตร
– เป็นหลักสูตรที่ผลิดบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยาต่อเนื่องมายาวนานหลายทศวรรษ
– เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง นิสิตปริญญาโทที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ สามารถเลื่อนไปเรียนระดับปริญญาเอกได้
– มีแหล่งทุนอุดหนุนการศึกษาและการวิจัยทั้งของมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร โทร. 0 2218 4687

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 5 หัวข้อ “อยุติธรรมทางวาจา (Discursive Injustice) : ปรัชญาภาษาประยุกต์ ว่าด้วยความหมายของคำเหยียดในประทุษวาจา” โดย ผศ.ดร.กนิษฐ์ (มิตินันท์วงศ์) ศิริจันทร์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย