คุณสมบัติของผู้สมัคร

[For English, please scroll down]

 

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.5
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะอ่านและเขียนงานวิชาการได้
 3. สามารถมาเรียนในเวลาราชการได้เต็มเวลา

ปฏิทินการรับสมัครนิสิตใหม่

กำหนดการ เดือน
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ รับสมัครทาง www.grad.chula.ac.th 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง www.grad.chula.ac.th 12 เมษายน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง www.arts.chula.ac.th/ling/ 29 เมษายน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกทาง www.grad.chula.ac.th 14 พฤษภาคม

วิชาที่สอบ

 1. ความถนัดในการวิเคราะห์และและการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (250 คะแนน) หรือคะแนน GRE (ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำ)
 2. คะแนนภาษาอังกฤษ (CU-TEP) โดยที่สามารถดูรายละเอียด และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th
 3. สอบสัมภาษณ์

*หากคะแนนภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ไม่ถึง 60 คะแนนจะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสามารถส่งผลการสอบ CU-TEP ที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ จนถึงวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร กำหนดการรับสมัคร และวิธีการคัดเลือกอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีการศึกษา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ในแต่ละปีการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

 


 

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาษา หรือภาษาและวรรณคดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาหรือภาษาและวรรณคดี หรือการสอนภาษา ด้วยคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25ขึ้นไป
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะอ่านและเขียนงานวิชาการได้
 3. สามารถมาเรียนในเวลาราชการได้เต็มเวลา

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ให้แนบหนังสือรับรอง (recommendation) จากอาจารย์ที่เคยสอน 3 ฉบับมาพร้อมกับใบสมัครด้วย

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้แนบโครงร่างงานวิจัยที่ท่านสนใจจะทำในระดับดุษฎีบัณฑิต ความยาวประมาณ 3 หน้ามาพร้อมกับใบสมัครด้วย

ปฏิทินการรับสมัครนิสิตใหม่

กำหนดการ เดือน
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ รับสมัครทาง www.grad.chula.ac.th 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง www.grad.chula.ac.th 12 เมษายน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง www.arts.chula.ac.th/ling/ 29 เมษายน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกทาง www.grad.chula.ac.th 14 พฤษภาคม

วิชาที่สอบ

 1. ความถนัดในการวิเคราะห์และการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (250 คะแนน) หรือคะแนน GRE (ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำ)
 2.  พื้นฐานภาษาศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ (CU-TEP) โดยที่สามารถดูรายละเอียด และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th
 4. เรียงความอธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อ (statement of purpose) ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4
 5. สอบสัมภาษณ์

*หากคะแนนภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ไม่ถึง 60 คะแนนจะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสามารถส่งผลการสอบ CU-TEP ที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ จนถึงวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร กำหนดการรับสมัคร และวิธีการคัดเลือกอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีการศึกษา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ในแต่ละปีการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

 


 

Master of Arts in Linguistics

(Academic year 2019)

 

Applicant qualifications

 1. Applicants have graduated with a bachelor’s degree or a comparable degree in any field with no less than 2.5 GPA.
 2. Applicants have a good command of reading and writing English.
 3. Applicants are able to study full-time.

Application schedule

Schedule Month
Application via www.grad.chula.ac.th 1 February – 31 March
Announcement of qualified applicants for the written examination via www.grad.chula.ac.th 12 April
Announcement of qualified applicants for the interview via www.arts.chula.ac.th/ling/ 29 April
Announcement of successful applicants via www.grad.chula.ac.th 14 May

Please visit www.grad.chula.ac.th for details of the application process in each academic year.

Tests

 1. Analytical skills and English reading comprehension (250 points) or GRE (no minimum requirement)
 2. English (CU-TEP) For further details on CU-TEP: www.atc.chula.ac.th
 3. Interview

*Applicants with a CU-TEP score lower than 60 will not be allowed to enter the interview. CU-TEP scores may be submitted to the Department of Linguistics until 20 April 2019.

 


 

PhD in Linguistics

(Academic year 2019)

 

Applicant qualifications

 1. Applicants have graduated with a bachelor’s degree in linguistics, language, or language and literature with no less than3.00 GPA, or a master’s degree in linguistics, applied linguistics, language and literature, or language teaching with no less than 3.25 GPA.
 2. Applicants have a good command of reading and writing English.
 3. Applicants are able to study full-time.

Applicants with a bachelor’s degree have to submit three recommendation letters from their former teachers along with the application.

Applicants with a master’s degree have to submit a draft of PhD research proposal, approximately 3 pages long, along with the application.

Application schedule

Schedule Month
Application via www.grad.chula.ac.th 1 February – 31 March
Announcement of qualified applicants for the written examination via www.grad.chula.ac.th 12 April
Announcement of qualified applicants for the interview via www.arts.chula.ac.th/ling/ 29 April
Announcement of successful applicants via www.grad.chula.ac.th 14 May

Please visit www.grad.chula.ac.th for details of the application process in each academic year.

Tests

 1. Analytical skills and English reading comprehension  (250 points) or GRE (no minimum requirement)
 2. Basic linguistics
 3. English (CU-TEP) For further details on CU-TEP: www.atc.chula.ac.th
 4. Statement of Purpose, length no longer than 2 A4 pages
 5. Interview

*Applicants with the CU-TEP score lower than 60 will not be allowed to enter the interview. CU-TEP scores may be submitted to the Department of Linguistics until 20 April 2019.