หลักสูตรปริญญาตรี วิชาโทภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

[For English, please scroll down]

 

วิชาโทภาษาศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา    18   หน่วยกิต

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาศาสตร์ แบบวิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท ดังนี้

 

โปรแกรมปกติสำหรับนิสิตในคณะ

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาศาสตร์เป็น วิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกทุกสาขาในคณะ ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ  ดังนี้

จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาโท  18  หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาบังคับเลือก  3  หน่วยกิต

วิชาเลือก  15  หน่วยกิต

 

รายวิชา

รายวิชาบังคับเลือก  3  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งจากวิชาต่อไปนี้

2209304       ระบบไวยากรณ์

2209305       ความหมายในภาษา

2209308       ระบบเสียง

 

รายวิชาเลือก  15  หน่วยกิต

ให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้ 5 รายวิชา

2209261       พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

2209304       ระบบไวยากรณ์

2209305       ความหมายในภาษา

2209308       ระบบเสียง

2209309       การแปรและการเปลี่ยนแปลงในภาษา

2209344       ภาษาศาสตร์กับการแปล

2209368       การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์

2209369       ภาษาตระกูลขร้า-ไท

2209370       ภาษาและความคิด

2209371        ภาษาศาสตร์ภาษาโรมานซ์เบื้องต้น

2209372       ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2209373       ภาษากับวัฒนธรรม

2209374       ภาษากับคอมพิวเตอร์

2209375       ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3

2209376       คลังข้อมูลภาษา

2209377       ภาษาศาสตร์ภาคสนาม

2209378       ภาษากับการสื่อสารทางการตลาด

2209379       ภาษากับเพศ

2209380      เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์

2209381       เทคโนโลยีวัจนะ

2209382      การแปลภาษาด้วยเครื่อง

2209390      เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีภาษา

 

นิสิตสามารถเรียนรายวิชาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์เป็นวิชาเลือกได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

โปรแกรมปกติสำหรับนิสิตนอกคณะ

จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาโท  18  หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาบังคับ  3  หน่วยกิต

สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกทุกสาขานอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้

2209161     ภาษาทัศนา

หากนิสิตเคยเรียนวิชา 2296200 ภาษามนุษย์ มาแล้ว ให้เลือกเรียนวิชาจากรายวิชาบังคับเลือกของโปรแกรมปกติสำหรับนิสิตในคณะแทนรายวิชา 2209161 ภาษาทัศนา

วิชาเลือก  15  หน่วยกิต

เหมือนรายวิชาเลือกของโปรแกรมปกติสำหรับนิสิตในคณะ

 

โปรแกรมเกียรตินิยม

สำหรับนิสิตวิชาเอกสาขาวิชาอื่นในคณะที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • มีความสนใจที่จะศึกษาด้านภาษาศาสตร์โดยเน้นการวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกต่อไป
  • ผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 และเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต กรณีได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.75 แต่สูงกว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือ 3.50 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์
  • ต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาเอกที่นิสิตสังกัดอยู่

จำนวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะสาขารวม 20 หน่วยกิต ประกอบด้วย

รายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  12  หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์  8  หน่วยกิต

รายวิชา

1. เอกัตศึกษา/รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดยความเห็นชอบของภาควิชาภาษาศาสตร์  12 หน่วยกิต

2209591        เอกัตศึกษา 1                                                          3 (0-9-0)

Independent Study I

2209592       เอกัตศึกษา 2                                                         3 (0-9-0)

Independent Study II

2209593       เอกัตศึกษา 3                                                         3 (0-9-0)

Independent Study III

2209594       เอกัตศึกษา 4                                                         3 (0-9-0)

Independent Study IV

2. ปริญญานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

2209597       ปริญญานิพนธ์ 1                                                     4 หน่วยกิต

Senior Project I

2209598       ปริญญานิพนธ์ 2                                                    4 หน่วยกิต

Senior Project II

 


 

Minor in Linguistics

 

The department of linguistics offers a minor in Linguistics for both Arts and non-Arts students.

 

Normal Program for Arts students

Total credits  18  credits

Compulsory courses  3  credits

Electives  15  credits

Courses

Compulsory electives 3 credits

2209304           Grammatical System                                                   3 (3-0-6)

2209305           Meaning in Language                                                  3 (3-0-6)

2209308           Sound System                                                               3 (3-0-6)

 

Electives 15 credits

2209261            Basic Programming for Natural Language Processing         3 (3-0-6)

2209304           Grammatical System                                                   3 (3-0-6)

2209305           Meaning in Language                                                  3 (3-0-6)

2209308           Sound System                                                               3 (3-0-6)

2209309           Variation and Change in Language                          3 (3-0-6)

2209344           Language and Translation                                          3 (3-0-6)

2209368           Linguistic Analysis of Thai                                          3 (3-0-6)

2209369           Kra-Dai Languages                                                       3 (3-0-6)

2209370           Language and Mind                                                      3 (3-0-6)

2209371           Introduction to Romance Linguistics                        3 (3-0-6)

2209372           Introduction to Computational Linguistics             3 (3-0-6)

2209373           Language and Culture                                                  3 (3-0-6)

2209374           Language and Computer                                             3 (3-0-6)

2209375           Languages in ASEAN+3                                               3 (3-0-6)

2209376           Language Corpora                                                         3 (3-0-6)

2209377           Field Linguistics                                                             3 (2-2-5)

2209378           Language and Marketing Communications             3 (3-0-6)

2209379           Language and Sex                                                          3 (3-0-6)

2209380          Selected Topics in Linguistics                                     3 (3-0-6)

2209381           Speech Technology                                                        3 (3-0-6)

2209382          Machine Translation                                                     3 (3-0-6)

2209390          Selected Topics in Language Technology                 3 (3-0-6)

See course descriptions at Courses

Students may take graduate courses offered by the department of linguistics as electives if approved by the administrative committee of the curriculum.

 

Normal Program for Non-Arts students

Total credits 18 credits

Compulsory courses  3  credits

2209161     Introduction to Linguistics

If the student had previously enrolled in 2296200 Human Languages prior, the student may choose a course from the compulsory electives of the normal program for Arts students instead of 2209161 Introduction to Languages.

Electives  15  credits

Same as the normal program for Arts students.

 

Honors Program

  • The Honors Program is for students who are interested in studying linguistics and doing linguistic research as background.
  • Students who are eligible for the Program are those who have earned no less than 3.75 GPA during their first undergraduate year and taken the bachelor’s degree courses for at least 36 credits. The eligibility of students with their GPA lower than 3.75 but higher than 3.50 is subject to the consideration of the administrative committee of the department of linguistics.
  • Students must have been given approval from the major department.

Total credits  20  credits

Independent Study courses or Graduate courses  12  credits

Senior Project  8  credits

Courses

1. Independent Study or graduate courses with the approval of the administrative committee of the department of linguistics 12 credits

2209591           Independent Study I                                                     3 (0-9-0)

2209592           Independent Study II                                                   3 (0-9-0)

2209593           Independent Study III                                                 3 (0-9-0)

2209594           Independent Study IV                                                 3 (0-9-0)

2. Senior Project 8 credits

2209597           Senior Project I                                                             4 credits

2209598           Senior Project II                                                           4 credits