อาจารย์เกษียณ

อาจารย์เกษียณ

ท่านสามารถกดที่ชื่ออาจารย์เพื่อดูประวัติและผลงานทางวิชาการได้

วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.)
Vichin Panupong (Professor Emeritus Dr.)
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Areas of specialization
วากยสัมพันธ์ วิทยาภาษาถิ่น ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเชิงประวัติ
syntax, dialectology, comparative historical linguistics
ติดต่อ
Contact
ปราณี กุลละวณิชย์ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.)
Pranee Kullavanijaya (Professor Emeritus Dr.)
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Areas of specialization
วากยสัมพันธ์ วิทยาภาษาถิ่น ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเชิงประวัติ
syntax, dialectology, comparative historical linguistics, Tai languages
ติดต่อ
Contact
0-2218-9480
E-mail: Pranee.K@chula.ac.th
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.)
Amara Prasithrathsint (Professor Emeritus Dr.)
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Areas of specialization
วากยสัมพันธ์ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
syntax, sociolinguistics, ethnolinguistics
ติดต่อ
Contact
0-2218-4663
E-mail: Amara.Pr@chula.ac.th
เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
Peansiri Vongvipanond (Assistant Professor Dr.)
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Areas of specialization
ปริจเฉทวิเคราะห์ ภาษาศาสตร์กับการแปล ภาษาศาสตร์ปริชาน อรรถศาสตร์ วากยสัมพันธ์
discourse analysis, linguistics and translation, cognitive linguistics, semantics, syntax
ติดต่อ
Contact
สุดาพร ลักษณียนาวิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
Sudaporn Luksaneeyanawin (Assistant Professor Dr.)
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Areas of specialization
สัทศาสตร์ สัทวิทยา เทคโนโลยีประมวลผลวัจนะ ภาษาศาสตร์จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ วัจนลีลาศาสตร์
phonetics, phonology, speech technology, psycholinguistics, applied linguistics, stylistics
ติดต่อ
Contact
0-2218-4857
E-mail: Sudaporn.L@chula.ac.th
ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
M.R.KalayaTingsabadh (Assistant Professor Dr.)
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Areas of specialization
สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาภาษาถิ่น
Phonetics, Phonology, Dialectology
ติดต่อ
Contact
E-mail: Kalaya.T@chula.ac.th
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.)
Theraphan Luangthongkum (Professor Emeritus Dr.)
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Areas of specialization
สัทศาสตร์ ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเชิงประวัติ ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาศาสตร์ภาคสนาม การทำพจนานุกรม
phonetics, comparative and historical linguistics, Southeast Asian linguistics, linguistics field methods, lexicography
ติดต่อ
Contact
0-2218-4691
E-mail: Theraphan.L@chula.ac.th
กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา (ศาสตราจารย์ ดร.)
Kingkarn Thepkanjana (Professor Dr.)
อักษรจรัส
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Areas of specialization
วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ ภาษาศาสตร์ปริชาน แบบลักษณ์ภาษา
syntax, semantics, cognitive linguistics, typology
ติดต่อ
Contact
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.)
Krisadawan Hongladarom (Associate Professor Dr.)
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Areas of specialization
วากยสัมพันธ์ วัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรมศึกษา ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษาศาสตร์ทิเบต ภาษาศาสตร์ภาคสนาม
syntax, pragmatics and discourse studies, ethnolinguistics, Tibetan linguistics, linguistics field methods
ติดต่อ
Contact
สุดา รังกุพันธุ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
Suda Rangkupan (Assistant Professor Dr.)
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Areas of specialization
วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ ปริจเฉทวิเคราะห์ ปริจเฉทเรื่องเล่า ภาษาศาสตร์ปริชาน
syntax, semantics, discourse analysis, narratives, cognitive linguistics
ติดต่อ
Contact