ผลงานตีพิมพ์


หนังสือโดยคณาจารย์ภาควิชา

คู่มือการกำกับข้อมูลภาษาไทยตามแนวทาง Universal Dependencies version 2

ผู้เขียน : วิโรจน์ อรุณมานะกุล, ธารทอง แจ่มไพบูลย์
ปีที่เผยแพร่ 2561

คู่มือการกำกับ POS และ dependency relation สำหรับภาษาไทย  ตาม guideline v.2 ของ Universal Dependencies project  http://universaldependencies.org/

download [pdf]

   
กระบวนการกลายเป็นรูปไวยากรณ์

ผู้แต่ง/แปล : กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
ปีที่พิมพ์ 2559
ISBN : 9786164070936
ปีพิมพ์ : 1 / 2559
กระบวนการกลายเป็นรูปไวยากรณ์เป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่คำที่มีความหมายเชิงเนื้อหา ซึ่งเรียกว่า “คำเนื้อหา” เช่น คำนาม คำกริยา เปลี่ยนไปกลายเป็นคำหรือสัทอรรถเติม (affix) ที่มีหน้าที่ทางไวยากรณ์ ซึ่งเรียกว่า “รูปไวยากรณ์” เช่น คำบุพบท คำสันธาน คำกริยาช่วย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายร้อยปีในภาษา และมักเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดียวในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงย่อยๆ เกิดขึ้น เช่น การกร่อนเสียง การเจือจางทางความหมาย การเปลี่ยนหมวดคำ
   ภาษาศาสตร์สังคม
ผู้แต่ง/แปล : อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 5 / 2556
 download [pdf]
   ทฤษฎีไวยากรณ์
ผู้แต่ง/แปล : อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ
ISBN : 9743470883
พิมพ์ครั้งที่ 3 : 2554
 download [pdf]
  เสียงภาษาไทย  การศึกษาทางกลสัทศาสตร์
ผู้แต่ง ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ และคณะ
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคาปกติ 220 บาท
สารบัญ
 เรามักจะบอกว่าคนนี้พูดมีสำเนียงนั้น คนนั้นพูดมีสำเนียงนี้ แต่เราไม่ได้ศึกษาหรือวิเคราะห์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดสำเนียงคืออะไร ถ้าเรามีความรู้ทางกลสัทศาสตร์หรือ Acoustic Phonetics เราสามารถที่จะวัดและวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบได้

(มีจำหน่ายที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี)

  ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลหลักการและการใช้
วิโรจน์ อรุณมานะกุล
ปีพิมพ์ : 1 / 2553
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 249 หน้า
ราคาปกติ : 175.00 บาท
  download [pdf]
สารสนเทศเพื่อการศึกษาภาษาไทยถิ่น  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุของ ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
ISBN : 9786165510073
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคาปกติ 300 บาท
 หนังสือ สารสนเทศเพื่อการศึกษาภาษาไทยถิ่น จะเป็นประโยชน์ต่อวงการภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น และจะเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่นำไปสู่การศึกษาวิจัยด้านภาษาถิ่นในอนาคตต่อไป
วัจนปฏิบัติศาสตร์
ผู้แต่ง กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, ธีรนุช โชคสุวณิช
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคาปกติ: 180 บาท
วัจนปฏิบัติศาสตร์ การทำความเข้าใจภาษาจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราหลีกเลี่ยงที่จะทำความเข้าใจ มนุษย์ เพราะภาษาและมนุษย์คือสิ่งเดียวกันและนี่คือความน่าสนใจของวัจนปฏิบัติ ศาสตร์ที่เน้นความเป็นมนุษย์นำอัตวิสัยของมนุษย์ กฏเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพฤติกรรมแลการกระทำของเขามาตีแผ่
อักรวิธีไทย อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรระหว่างภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง :วิโรจน์ อรุณมานะกุล
Barcode : 9789749897300
ISBN : 9789749897300
ปีพิมพ์ :1/2551
ราคาปกติ :260 บาท
หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นจากความรู้ที่ได้จากงานวิจัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปีพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘
ผู้เขียนได้รวบรวมองค์ความรู้เรื่องอักขรวิธีภาษาไทยและนำเสนอจากมุมมอง ของนักคอมพิวเตอร์ที่ต้องการสอนให้คอมพิวเตอร์รู้จักอักขรวิธีไทย จึงนำเสนอความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คือ เรื่องตัวอักษร การจัดกลุ่มตัวอักษร อักษรควบ อักษรนำ ตัวการันต์  การประสมอักษร และการผันวรรณยุกต์ในภาษาไทย  ตลอดจนแจกแจงคำที่ไม่สามารถอ่านตรงตามอักขรวิธีไทยได้  อีกทั้งยังได้นำเสนอค่าสถิติที่น่าสนใจของภาษาไทยและจากคลังข้อมูลภาษาไทย ขนาดใหญ่
ในส่วนของการถอดอักษรระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น  นอกจากนำเสนอระบบที่กำหนดโดยราชบัณฑิตยสถานแล้ว  ยังได้นำเสนอระบบการถอดอักษรแบบอื่นๆ ที่มีการใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป  ทั้งนี้เพื่อให้เห็นความหลากหลายและปัญหาของการถอดอักษรระหว่างภาษาไทยและอังกฤษนี้

download [pdf]

 ข้อมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนและ ความต้องการภาษาต่างประเทศในประเทศไทย
ผู้แต่ง/แปล : ปราณี กุลละวณิชย์ และคณะ
ISBN : 9789749990834
Barcode : 9789749990834
ปีพิมพ์ : 3 / 2550
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 193 หน้า
ราคาปกติ : 195.00 บาท
 กว่าจะเป็นนักภาษาศาสตร์.
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2549.
หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย  หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย
ผู้แต่ง/แปล : อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ :บรรณาธิการ
ISBN : 9749993292
Barcode : 9789749993293
ปีพิมพ์ : 1 / 2549
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 327 หน้า
ราคาปกติ : 250.00 บาท
พินิจไทย  พินิจไทยไตรภาค ปฐมภาค :ภาษา
ผู้แต่ง/แปล : อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ISBN : 9749995694
Barcode : 9789749995693
ปีพิมพ์ : 1 / 2549
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 169 หน้า
ราคาปกติ : 100.00 บาท
เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ซึ่งเคยตีพิมพ์ในคอลัมภ์พินิจไทย ในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2548 รวมทั้งสิ้น 246 บท โดยแบ่งเนื้อหาเป็นไตรภาค ดังนี้
ปฐมภาค : ภาษา
ทุติยภาค : ศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี
ตติยภาค : ประวัติศาสตร์และไทยศึกษา
สำหรับ ภาคแรก ภาษานั้น มีวัตถุประสงค์คือเพื่ออธิบายปรากฎการณ์หรือประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับภาษาไทยในสังคมไทย โดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแต่ละกรณีอย่างง่ายๆ และเป็นการกระตุ้นให้คนไทยเห็นความสำคัญของภาษาไทยมากขึ้น พร้อมกับมองภาษาไทยอย่างเข้าใจและเป็นวัตถุนิสัย เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาและรักษาสมบัติอันล้ำค่าชิ้นนี้ของคนไทยไว้ตลอดไป
พลวัตร  พลวัตของภาษาไทยปัจจุบัน
ผู้แต่ง/แปล : กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และคณะ :บรรณาธิการ
ISBN : 9749980069
Barcode : 9789749980064
ปีพิมพ์ : 1 / 2549
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 291 หน้า
ราคาปกติ : 200.00 บาท
หนังสือเล่มนี้เป็นรวมบทความ ที่ผนวกความรู้ทางภาษาศาสตร์ผสานเข้ากับการทำความเข้าใจภาษาไทย ถึงสภาพความเป็นไป ความเปลี่ยนแปลง และการดำรงอยู่ของภาษาในฐานะเครื่องมือ สะท้อนและบ่งบอกความเป็นจริงในสังคม เนื่องจากความเคลื่อนไหวของภาษา และความเป็นไปของสังคมไทยได้ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา หนังสือเล่มนี้ ทำให้เห็นว่า บทบาทของภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารในสังคม และสิ่งที่บอกความเป็นจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งบทบาทของนักภาษาจะปรับตัวอย่างไรท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงนั้น ความรู้ทางภาษาศาสตร์และความเข้าใจในภาษาไทยช่วยอธิบาย และให้มุมมองใหม่ที่เกิดกับภาษาและสังคมได้ หนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นจุดเปลี่ยนของการศึกษาภาษาไทยเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นว่าภาษาไทยจะก้าวไปข้างหน้าต่อไปในทิศทางใด
มองสังคมผ่านวาทกรรม  มองสังคมผ่านวาทกรรม
ผู้แต่ง/แปล : กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และคณะ
ISBN : 9749980077
Barcode : 9789749980071
ปีพิมพ์ : 1 / 2549
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 298 หน้า
ราคาปกติ : 200.00 บาท
มองสังคมผ่านวาทกรรม เล่มนี้ เปรียบเสือนสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาด้านภาษาศาสตร์กับสังคมศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยแว่นของวาทกรรมส่องขยายเพื่อเข้าถึงและเข้าใจปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น และสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ในสังคม บทความที่นำเสนอล้วนบูรณาการทางความคิดของศาสตร์หลายสาขา มีภาษาเป็นสื่อพื้นฐานของการตั้งจ้น ถ่ายทอดมุมมองที่แตกต่างและหลากหลายเป็นหลักฐานของความเคลื่อนไหวที่สอดประสานกันไประหว่างภาษา สังคม และการสื่อสาร ที่มิได้มีเพียงความรู้เท่านั้นที่บูรณาการ แม้ตัวนักวิจัยเองก็ต้องบูรณาการเองเช่นกัน

บทความทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนได้รับการคัดกรองมาแล้วทั้งสิ้น เพื่อถ่ายทอดมุมมองอันหลากหลายของการศึกษาภาษาที่เลื่อนไหลไปในมิติต่างๆ ในการมองสังคม ตั้งแต่การมองภาษาจากมุมที่สัมพันธ์กับผู้ใช้ภาษาและบริบททางสังคม ภาษากับการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายในชุมชน ภาษาในเชิงวิพากษ์ ไปจนถึงการศึกษาภาษาที่สัมพันธ์กับทฤษฎีทางสังคม อันเป็นการเปิดโลกการศึกษาภาษาในลักษณะข้ามศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ภาษาในสังคมไทย :ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ผู้แต่ง/แปล : อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ISBN : 9743326006
Barcode : 9789743326004
ปีพิมพ์ : 4 / 2548
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 220 หน้า
ราคาปกติ : 100.00 บาท
ศัพทานุกรมอาหาร  ศัพทานุกรมอาหารริมทางย่านเยาวราช :โครงการ เรื่องกินเรื่องใหญ่ในไทยและเทศ
ผู้แต่ง/แปล : ธีระพันธ์ ล.ทองคำ และคณะ
ISBN : 9741329725
Barcode : 9789741329724
ปีพิมพ์ : 1 / 2547
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 176 หน้า
ราคาปกติ : 220.00 บาท
ศัพทานุกรมอาหารริมทางย่านเยาวราช เป็นผลงานด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่เกิดจากการประสานระหว่างการวิจัยกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นตัวอย่างการบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อให้อาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาจากหลายภาควิชาได้รวมพลังทำวิจัยเนื่องในโอกาสพิเศษ เป็นงานวิจัยเอกสารเพื่อตอบคำถามว่า “ถ้าไม่มีเงินมาก จะสามารถหาอะไรกินที่อิ่มอร่อยย่านเยาวราชได้บ้าง” และ “ถ้าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเยาวราชเลยจะเริ่มต้นอย่างไร” อีก 100 ปี ข้างหน้า หนังสือเล่มนี้จะเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องอาหารการกินของคนไทย ในช่วงปี พ.ศ.2545 – 2546
 รู้ทันภาษา รู้ทันการเมือง :ทักษิณสมัย ชุดรู้ทัน
ผู้แต่ง/แปล : เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และคณะ :บรรณาธิการ
ISBN : 9749255267
Barcode : 9789749255261
ปีพิมพ์ : 1 / 2547
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 364 หน้า
ราคาปกติ : 195.00 บาท
อำนาจของภาษา จึงทำให้ภาษาเสมือนหนึ่ง “อาวุธมีคม” ที่มีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใช้อาวุธจะใช้เพื่ออะไร เพื่อผลกระทบอย่างไร หรือ เพื่อใคร

ด้วยความตระหนักรู้ความสำคัญของภาษา รู้ทันทักษิณฉบับ “รู้ทันภาษา รู้ทันการเมือง” เล่มนี้จึงเกิดขึ้นในช่วงสมัยนายกรัฐมนตรีชื่อ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เพราะในยุคนี้ภาษาไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทุกบทความในหนังสือเล่มนี้ ให้รายละเอียดและบทสรุปอันเป็นข้อเท็จจริงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลหรือหลักฐานที่มีอยู่จริง โดยพยายามขจัดอคติหรือความลำเอียง จึงแน่ใจว่า สิ่งที่ผู้เขียนบทความแต่ละท่านต้องการสื่อความหมายมีน้ำหนักและเชื่อถือได้

จึงหวังว่า บทความเหล่านี้ช่วยทำให้ผู้อ่าน “รู้ทันภาษา รู้ทันการเมือง” ในยุคทักษิณ

แบบลักษณ์ภาษา  แบบลักษณ์ภาษา
ผู้แต่ง/แปล : ปราณี กุลละวณิชย์
ISBN : 9741317654
Barcode : 9789741317653
ปีพิมพ์ : 2 / 2545
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 138 หน้า
ราคาปกติ : 115.00 บาท
ภาษาที่พูดกันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้มีความหลากหลายแตกต่างกันไป แต่ในความหลากหลายเหล่านี้ ถ้าเรานำมาพิจารณาอย่างรอบคอบ เราก็จะเห็นว่าภาษาบางภาษามีลักษณะบางอย่างคล้ายกัน ต่างกับอีกบางภาษาซึ่งก็มีลักษณะอื่นที่ร่วมเฉพาะของมัน ทำให้เราสามารถจัดภาษาออกเป็นกลุ่มๆ ได้นักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างกันของภาษาในโลกนี้เรียกลักษณะภาษาที่ทำให้เกิดการจับกลุ่มนี้ว้า “แบบภาษา” แบบภาษาเหล่านี้อาจจัดเป็นชุดได้ในลักษณะที่ว่า ถ้าเราเห็นแบบภาษาหนึ่งเราก็จะสามารถทำนายแบบภาษาอื่นๆ ในชุดนั้นได้ กล่าวได้ว้า กลุ่มภาษาที่ต่างกัน ต่างกลุ่มต่างก็มีแบบลักษณ์ของตนซึ่งเราสามารถศึกษาได้ และทำให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้ดีขึ้น
ภาษาไทยหลากหลายสำเนียง  ภาษาไทยหลากหลายสำเนียง
ผู้แต่ง/แปล : ธีระพันธ์ ล.ทองคำ
ISBN : 9741318294
Barcode : 9789741318292
ปีพิมพ์ : 1 / 2545
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 49 หน้า
ราคาปกติ : 50.00 บาท
หนังสือเล่มนี้ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยวิธีการที่เป็น วิทยาศาสตร์ว่า ภาษาไทยมีหลากหลายสำเนียง อันเนื่องมาจาก ความจริงที่ว่า ” คนไทย ” ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ และภาษาแม่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีลักษณะทางเสียงที่แตกต่างกัน เมื่อพูดภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง อิทธิพลของเสียงในภาษาแม่ทำให้เกิดภาษาหลากหลายสำเนียง ดังกราฟซึ่งเป็นค่าทางกลสัทศาสตร์ และ แผนภูมิที่แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้ การกำหนดนโยบายและแผนภาษาของชาติ จะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ และ ควรต้องคำนึงถึงความหลากหลายของการใช้ภาษาในประเทศไทย รวมทั้งทัศนคติของกลุ่มชนหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ต่อภาษาแม่ของเขา และเป็นภาษาซึ่งเป็นภาษากลางของชาติหรือภาษากลางของท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและความเข้าใจอันดีของชนในชาติ ตลอดจนความมั่นคงของชาติ อันเป็นพระราชวิเทโศบายสืบเนื่องมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
ผู้แต่ง/แปล : วิโรจน์ อรุณมานะกุล
ISBN : 9741320299
Barcode : 9789741320295
ปีพิมพ์ : 1 / 2545
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 249 หน้า
ราคาปกติ : 175.00 บาท
หนังสือภาษาศาสตร์คลังข้อมูลเล่มนี้ ชี้ให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของคลังข้อมูลภาษาในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การวิจัยทางภาษาศาสตร์การเรียนการสอนภาษา การแปลภาษา และการประมวลผลภาษา หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลภาษาเพื่อจัดทำเป็นคลังข้อมูลภาษาสำหรับใช้งาน
ภาษาไทเหนือ  ภาษาไทเหนือ
ผู้แต่ง/แปล : ปราณี กุลละวณิชย์
ISBN : 9743469338
Barcode : 9789743469336
ปีพิมพ์ : 1 / 2544
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 171 หน้า
ราคาปกติ : 150.00 บาท
ภาษาไทเหนือ : ภาษาไทเหนือเป็นชื่อกลุ่มภาษากลุ่มหนึ่งในสาขาภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้ของภาษาตระกูลไท ดินแดนที่มีผู้พูดภาษไทเหนือมากที่สุดคือเขตปกครองตนเองใต้คง ไต-จิงโพ่ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภาษากลุ่มไทเหนือมีภาษาถิ่นย่อมเช่นเดียวกับภาษาไทกลุ่มอื่น ๆ แต่อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเฉพาะร่วมกันในการพัฒนาการของเสียงวรรณยุกต์ดั้งเดิม A และ B รวมทั้งมีการพัฒนาการของเสียงพยัญชนะดั้งเดิมที่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ หนังสือเล่มนี้ศึกษาภาษาไทเหนือเมืองขอน ซึ่งทางการจีนถือเป็นภาษาไทเหนือมาตรฐานโดยเสนอสักษณะของภาษาไทเหนือทางด้านเสียง ระบบตัวเขียนหมวดคำ และโครงสร้างประโยค โดยเน้นหนักประโยคความเดียวหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นด้วยว่าศึกษาภาษาไทเหนือช่วยทำให้เข้าใจลักษณะบางประการของภาษาไทยกรุงเทพฯด้วย เหมาะสำหรับนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์
ทฤษฎีไวยากรณ์ ทฤษฎีไวยากรณ์
ผู้แต่ง/แปล : อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ
ISBN : 9743470883
Barcode : 9789743470882
ปีพิมพ์ : 1 / 2544
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 400 หน้า
ราคาปกติ : 180.00 บาท
 ภาษาศาสตร์สังคม
ผู้แต่ง/แปล : อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ISBN :
Barcode : 9789990094046
ปีพิมพ์ : 2 / 2541
ขนาด (w x h) : 180 x 255 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 230 หน้า
ราคาปกติ : 195.00 บาท
คำเรียกสีและการรับรู้สีของชาวจ้วงและชาวไทย
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
2538. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พจนานุกรมจ้วงใต้-ไทย
ผู้แต่ง/แปล : ปราณี กุลละวณิชย์
ISBN :
Barcode : 9789990227512
ปีพิมพ์ : 1 / 2535
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 404 หน้า
ราคาปกติ : 190.00 บาท
 คำจำกัดความศัพท์ในภาษาศาสตร์สังคม.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2532.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาษาทัศนา ภาษาทัศนา.
ปราณี กุลละวณิชย์ และคณะ. 2532.  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
download pdf
การใช้คำเรียกขานในภาษาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดย ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์, อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  2531  งานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 20. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.