ประวัติ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดสอน “วิชาภาษาศาสตร์” มาตั้งแต่ พ.ศ.2477 โดยใช้ชื่อว่า “นิรุกติศาสตร์” (Philology) มีศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนเป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ภาษาศาสตร์” โดยถูกบรรจุเข้าเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 “ภาควิชาภาษาศาสตร์” ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การบุกเบิกของศาสตราจารย์ ดร.วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์จากต่างประเทศ นับเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ปัจจุบัน ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัด 40 – 60 คน และเปิดรับนิสิตใหม่ปีละประมาณ 10 –15 คน นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาศาสตร์เป็นวิชาโทและวิชาเลือกในระดับปริญญาบัณฑิตอีกด้วย

จุดเด่นของภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือการเน้นภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎี ภาควิชามีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์ครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น ภาษาศาสตร์ปริชาน การรับภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล การแปรและการเปลี่ยนแปลงภาษา ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น นอกจากนี้ปัจจุบันภาควิชามีความพยายามที่จะบุกเบิกภาษาศาสตร์สาขาใหม่ๆอีกด้วย เช่น นิติภาษาศาสตร์ เทคโนโลยีภาษา ภาษากับการสื่อสารทางการตลาด เป็นต้น

 


 

“Linguistics” has been included as a course in the curricula of Faculty of Arts, Chulalongkorn University since 1934 under the name “Philology” having Professor Phraya AnumanRajadhon as the course pioneer. Later in 1962, the course title was changed from “Philology” to “Linguistics.” The course was included as part of Master of Arts in Thai Language.

On 26 February 1977, the “Department of Linguistics” was established by Prof. Dr.Vichin Panupong and other lecturers who were linguistic graduates from abroad. The department is Thailand’s first institution which offers graduate degree programs in linguistics.

At present, the Department of Linguistics, Faculty of Arts, offers master’s and doctoral degree programs in linguistics. There are currently 40 – 60 students in the programs with 10 – 15 new students each year. In addition, the department offers linguistics as minor and elective courses for undergraduate students.