อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

[For English, please click]

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

Master of Arts Program in Linguistics

 

 • จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เปิดรับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโดยไม่จำกัดสาขา
 2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

 

แผนการศึกษา

 1. แผน ก แบบ ก1           36      หน่วยกิต         ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
  เป็นแผนการศึกษาที่นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเก็บหน่วยกิต แผนการศึกษานี้จะประกอบไปด้วยวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว
 2. แผน ก แบบ ก2           36      หน่วยกิต         ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆรวม 24 หน่วยกิต ประกอบกับวิทยานิพนธ์อีก 12 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน

– รายวิชาบังคับ

– รายวิชาเลือก

24

18

6

จำนวนหน่วยวิทยานิพนธ์ 36 12

 

รายวิชา

แผน ก แบบ ก1

2209816         วิทยานิพนธ์            36 หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก2

 รายวิชาบังคับ (18 หน่วยกิต) 
2209501 สัทศาสตร์  Phonetics 3 (3-0-9)
2209511 สัทวิทยา Phonology 3 (3-0-9)
2209521 วากยสัมพันธ์ Syntax 3 (3-0-9)
2209531 อรรถศาสตร์ Semantics 3 (3-0-9)
2209611 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ Historical Linguistics 3 (3-0-9)
2209621 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ Linguistic Theories 3 (3-0-9)

 

รายวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
นิสิตสามารถเลือกวิชาเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ โดยต้องเป็นวิชาสัมมนาอย่างน้อย 1 รายวิชา
2209625 วิทยาหน่วยคำ

Morphology

3 (3-0-9)
2209631 กลสัทศาสตร์

Acoustic Phonetics

3 (3-0-9)
2209632 นิติสัทศาสตร์

Forensic Phonetics

3 (3-0-9)
2209635 วจนะภาษาที่สอง

Second Language Speech

3 (3-0-9)
2209634 วัจนปฏิบัติศาสตร์

Pragmatics

3 (3-0-9)
2209641 วิธีปฏิบัติภาคสนามทางภาษาศาสตร์

Linguistic Field Method

3 (3-0-9)
2209642 สัทสัมพันธ์

Prosody

3 (3-0-9)
2209643 ภาษาศาสตร์ประยุกต์

Applied Linguistics

3 (3-0-9)
2209645 ภาษาศาสตร์ปริชาน

Cognitive Linguistics

3 (3-0-9)
2209646 แบบลักษณ์ภาษา

Linguistic Typology

3 (3-0-9)
2209653 ภาษาศาสตร์สังคม

Sociolinguistics

3 (3-0-9)
2209654 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา

Psycholinguistics

3 (3-0-9)
2209655 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Southeast Asian Linguistics

3 (3-0-9)
2209656 ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์

Ethnolinguistics

3 (3-0-9)
2209663 การรับภาษา

Language Acquisition

3 (3-0-9)
2209670 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Computational Linguistics

3 (3-0-9)
2209671 การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Programming for Natural Language Processing

3 (3-0-9)
2209673 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล

Corpus Linguistics

3 (3-0-9)
2209675 ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า-ไท

Kra-Dai Linguistics

3 (3-0-9)
2209676

 

ปริจเฉทคอมพิวเตอร์

Computational Discourse

3 (3-0-9)

 

2209677

 

แบบจำลองการเรียนรู้หยั่งลึกสำหรับการประมวลผลภาษา

Deep learning models in Natural Language Processing

3 (3-0-9)

 

2209705 สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา

Seminar in Phonetics and Phonology

3 (3-0-9)
2209724 สัมมนาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์

Seminar in Syntax and Semantics

3 (3-0-9)
2209725 สัมมนาภาษาศาสตร์ปริชานและแบบลักษณ์ภาษา

Seminar in Cognitive Linguistics and Linguistic Typology

3 (3-0-9)
2209752 สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ

Seminar in Historical Linguistics

3 (3-0-9)
2209753 สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม

Seminar in Sociolinguistics

3 (3-0-9)
2209756 สัมมนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์

Seminar in Ethnolinguistics

3 (3-0-9)
2209757 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์

Selected Topics in Linguistics

3 (3-0-9)
2209770 สัมมนาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Seminar in Computational Linguistics

3 (3-0-9)
2209772 เอกัตศึกษา

Individual Study

3 (0-12-0)
2209773 การอ่านตามกำหนด

Directed Readings

3 (0-12-0)
2209774 การวิจัยตามกำหนด

Directed Research

3 (0-12-0)

นิสิตสามารถเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในภาควิชาอื่น ๆ ของคณะอักษรศาสตร์หรือคณะอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาศาสตร์

วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
2209811 วิทยานิพนธ์

Thesis

12 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
2209816 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2209816 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
2209816 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2209816 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
2209501 สัทศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2209511 สัทวิทยา 3 หน่วยกิต
2209521 วากยสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
2209531* อรรถศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2209611 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 3 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รายวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
2209621 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2209811 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2209811 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
  รวม 6 หน่วยกิต