อาจารย์ประจำ

ธีราภรณ์ รติธรรมกุล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
Theeraporn Ratitamkul (Assistant Professor Dr.; Department Chair)

การศึกษา
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ), M.A., Ph.D. (U. of Illinois at Urbana-Champaign)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา การรับภาษา วากยสัมพันธ์
ติดต่อ
โทร: 0-2218-4694 E-mail: Theeraporn.R@chula.ac.th

พิทยาวัฒน์  พิทยาภรณ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.)
Pittayawat Pittayaporn (Associate Professor Dr.)

การศึกษา
อ.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ), M.A. (Cornell U.), Ph.D. (Cornell U.)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเชิงประวัติ,สัทวิทยา, ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ติดต่อ
โทร: 0-2218-4694 E-mail: Pittayawat.P@chula.ac.th

ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
Nattanun Chanchaochai (Assistant Professor Dr.)

การศึกษา
อ.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง (จุฬาฯ), M.Sc. (U of Eastern Finland, U of Groningen & U of Potsdam), Ph.D. (UPenn)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Clinical Linguistics, Psycholinguistics
ติดต่อ
E-mail: chanchaochai@gmail.com

ภาวดี สายสุวรรณ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., หัวหน้าภาควิชา)
Pavadee Saisuwan (Assistant Professor Dr.)

การศึกษา
อ.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ), M.Sc. (Edinburgh U.), Ph.D. (Queen Mary U. of London)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์สังคม ภาษากับเพศสภาพ
ติดต่อ
โทร: 0-2218-4696 E-mail: pavadee.s@chula.ac.th

วิโรจน์ อรุณมานะกุล (รองศาสตราจารย์ ดร.)
Wirote Aroonmanakun (Associate Professor Dr.)

การศึกษา
วศ.บ. (จุฬาฯ), อ.ม. (จุฬาฯ), Ph.D. (Georgetown U.)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
ติดต่อ
โทร: 0-2218-4696 E-mail: awirote@gmail.com

ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
Sujinat Jitwiriyanont (Assistant Professor Dr.)

การศึกษา
ศศ.บ. (มหิดล), อ.ด. (จุฬาฯ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
สัทศาสตร์เชิงทดลอง, นิติภาษาศาสตร์ ภาษากับการสื่อสารการตลาด
ติดต่อ
โทร: 0-2218-4696 E-mail: sujinat.j@gmail.com

อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.)
Attapol Thamrongrattanarit (Associate Professor Dr.)

การศึกษา
B.S. with Honors (Stanford), M.S. (Stanford), M.A. (Princeton), M.A.(Brandeis), Ph.D. (Brandeis)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Natural Language Processing, Data Science, Computational Discourse
ติดต่อ
E-mail: attapol.t@chula.ac.th