อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต  ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แผน ก แผน ข
  แบบ ก1 แบบ ก2  
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 30
รายวิชาบังคับ 3 3
รายวิชาบังคับเลือก 6 6
รายวิชาเลือก 15 21
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 12
จำนวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ 6
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 36

รายวิชา

1. รายวิชาบังคับ

– แผน ก แบบ ก2                                                              3 หน่วยกิต

– แผน ข                                                                           3 หน่วยกิต

2209502*,**        สัมมนาภาษาศาสตร์                                            3 (3-0-9)

                           Linguistics Proseminar

2. รายวิชาบังคับเลือก

– แผน ก แบบ ก2                                                              6 หน่วยกิต

– แผน ข                                                                           6 หน่วยกิต

2209503* สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3 (3-0-9)
  Phonetics and Phonology  
2209521 วากยสัมพันธ์ 3 (3-0-9)
  Syntax  
2209531 อรรถศาสตร์ 3 (3-0-9)
  Semantics  

3. รายวิชาเลือก

– แผน ก แบบ ก2                                                              15 หน่วยกิต

– แผน ข                                                                           21 หน่วยกิต

2209605* ปรากฏการณ์ทางสัทวิทยาในภาษาไทย Phonological Phenomina in Thai 3 (3-0-9)
2209606* สื่อหลากรูปแบบกับภาษาศาสตร์ประยุกต์ Multimodality and Applied Linguistics 3 (3-0-9)
2209607* ภาษาศาสตร์เชิงคลินิก Clinical Linguistics 3 (3-0-9)
2209611 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ Historical Linguistics 3 (3-0-9)
2209621 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ Linguistic Theories 3 (3-0-9)
2209625 วิทยาหน่วยคำ Morphology 3 (3-0-9)
2209631 กลสัทศาสตร์ Acoustic Phonetics 3 (3-0-9)
2209632 นิติสัทศาสตร์ Forensic Phonetics 3 (3-0-9)
2209634 วัจนปฏิบัติศาสตร์ Pragmatics 3 (3-0-9)
2209635 วจนะภาษาที่สอง Second Language Speech 3 (3-0-9)
2209641 วิธีปฏิบัติภาคสนามทางภาษาศาสตร์ Linguistics Field Methods 3 (3-0-9)
2209642 สัทสัมพันธ์ Prosody 3 (3-0-9)
2209643 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ Applied Linguistics 3 (3-0-9)
2209645 ภาษาศาสตร์ปริชาน Cognitive Linguistics 3 (3-0-9)
2209646 แบบลักษณ์ภาษา Linguistic Typology 3 (3-0-9)
2209653 ภาษาศาสตร์สังคม Sociolinguistics 3 (3-0-9)
2209654 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา Psycholinguistics 3 (3-0-9)
2209655 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asian Linguistics 3 (3-0-9)
2209656 ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ Ethnolinguistics 3 (3-0-9)
2209663 การรับภาษา Language Acquisition 3 (3-0-9)
2209670 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Computational Linguistics 3 (3-0-9)
2209671 การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ Programming for Natural Language Processing 3 (3-0-9)
2209673 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล Corpus Linguistics 3 (3-0-9)
2209675 ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า-ไท Kra-Dai Linguistics 3 (3-0-9)
2209676   ปริจเฉทคอมพิวเตอร์ Computational Discourse 3 (3-0-9)  
2209677   แบบจำลองการเรียนรู้หยั่งลึก
สำหรับการประมวลผลภาษา Deep Learning Models in Natural Language Processing
3 (3-0-9)  
2209705 สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา Seminar in Phonetics and Phonology 3 (3-0-9)
2209724 สัมมนาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ Seminar in Syntax and Semantics 3 (3-0-9)
2209725 สัมมนาภาษาศาสตร์ปริชานและแบบลักษณ์ภาษา Seminar in Cognitive Linguistics and Linguistic Typology 3 (3-0-9)
2209752 สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ Seminar in Historical Linguistics 3 (3-0-9)
2209753 สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม Seminar in Sociolinguistics 3 (3-0-9)
2209756 สัมมนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ Seminar in Ethnolinguistics 3 (3-0-9)
2209757 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์ Selected Topics in Linguistics 3 (3-0-9)  
2209764* สัมมนาภาษาศาสตร์จิตวิทยา Seminar in Psycholinguistics 3 (3-0-9)
2209772 เอกัตศึกษา Individual Study 3 (0-12-0)
2209773 การอ่านตามกำหนด Directed Readings 3 (0-12-0)
2209774 การวิจัยตามกำหนด Directed Research 3 (0-12-0)

หมายเหตุ  

1) หากเลือกรายวิชาบังคับเลือกเกินจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด สามารถนับรายวิชาบังคับเลือกที่เกินมาเป็นรายวิชาเลือกได้

2) นิสิตสามารถเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในภาคภาษาศาสตร์ ภาควิชาอื่น ๆ ของคณะอักษรศาสตร์หรือคณะอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกได้
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาศาสตร์

4 รายวิชาวิทยานิพนธ์

2209811             วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)                              12 (0-48-0)

                           Thesis

2209816             วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1)                              36 (0-144-0)

                           Thesis

3.1.3.5 รายวิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

2209777*            สารนิพนธ์                                                          6 หน่วยกิต

                           Special Research

3.1.3.6 การสอบประมวลความรู้ (แผน ข)

2209896*            การสอบประมวลความรู้                                       S/U

                           Comprehensive Examination

แผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก1

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น

2209816           วิทยานิพนธ์                                                       12 หน่วยกิต

                                                                                        รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย

2209816           วิทยานิพนธ์                                                       12 หน่วยกิต

                                                                                       รวม   12 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2209816           วิทยานิพนธ์                                                       6 หน่วยกิต

                                                                                        รวม  6 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

2209816           วิทยานิพนธ์                                                       6 หน่วยกิต

                                                                                        รวม  6 หน่วยกิต

                                                                          รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

      ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

      2209502*            สัมมนาภาษาศาสตร์                                            3 หน่วยกิต

2209503*            สัทศาสตร์และสัทวิทยา                                        3 หน่วยกิต

                           หรือ                                                                 

2209521             วากยสัมพันธ์                                                                                                      หรือ

2209531             อรรถศาสตร์

xxxxxxx               รายวิชาเลือก                                                      3 หน่วยกิต

                                                                                             รวม     9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

2209503*            สัทศาสตร์และสัทวิทยา                                        3 หน่วยกิต

                           หรือ                                                                 

2209521             วากยสัมพันธ์                                                                                                      หรือ

2209531             อรรถศาสตร์

xxxxxxx               รายวิชาเลือก                                                      9 หน่วยกิต

                                                                                             รวม      12 หน่วยกิต


                                    ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

                     2209811             วิทยานิพนธ์                                                       6 หน่วยกิต

      xxxxxxx               รายวิชาเลือก                                                      3 หน่วยกิต

                                                                                             รวม      9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

      2209811             วิทยานิพนธ์                                                       6 หน่วยกิต

                                                                                             รวม      6 หน่วยกิต

                                                                          รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน ข

      ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

      2209502*            สัมมนาภาษาศาสตร์                                            3 หน่วยกิต

2209503*            สัทศาสตร์และสัทวิทยา                                        3 หน่วยกิต

                           หรือ                                                                 

2209521             วากยสัมพันธ์                                                                                                      หรือ

2209531             อรรถศาสตร์

xxxxxxx               รายวิชาเลือก                                                      3 หน่วยกิต

                                                                                             รวม     9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

2209503*            สัทศาสตร์และสัทวิทยา                                        3 หน่วยกิต

                           หรือ                                                                 

2209521             วากยสัมพันธ์                                                                                                      หรือ

2209531             อรรถศาสตร์

xxxxxxx               รายวิชาเลือก                                                      9 หน่วยกิต

                                                                                             รวม      12 หน่วยกิต


                                    ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

      xxxxxxx               รายวิชาเลือก                                                      9 หน่วยกิต

                                                                                             รวม      9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

      2209777*            สารนิพนธ์                                                          6 หน่วยกิต

      2209896*            การสอบประมวลความรู้                                       S/U

                                                                                             รวม      6 หน่วยกิต

                                                                          รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต