วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.)
การศึกษา อ.บ. เกียรตินิยม, อ.ม. (จุฬาฯ), M.A., Ph.D. (U. of London)  
สาขาที่เชี่ยวชาญ วากยสัมพันธ์ วิทยาภาษาถิ่น ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเชิงประวัติ
ติดต่อ
ปราณี กุลละวณิชย์ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.)
การศึกษา อ.บ. เกียรตินิยม, อ.ม. (จุฬาฯ),
M.A., Ph.D. (U. of Hawaii)
สาขาที่เชี่ยวชาญ วากยสัมพันธ์ วิทยาภาษาถิ่น ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเชิงประวัติ
ติดต่อ 0-2218-9480 Pranee.K@chula.ac.th
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.)
การศึกษา อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ),
M.A. (Brown U.),
Ph.D. (U. of Hawaii)
สาขาที่เชี่ยวชาญ วากยสัมพันธ์ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
ติดต่อ โทร: 0-2218-4663
E-mail: Amara.Pr@chula.ac.th
เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
การศึกษา อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ),
M.A. (Brown U.),
Ph.D. (U. of Hawaii)
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ปริจเฉทวิเคราะห์ ภาษาศาสตร์กับการแปล ภาษาศาสตร์ปริชาน อรรถศาสตร์ วากยสัมพันธ์
ติดต่อ
สุดาพร ลักษณ๊ยนาวิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
การศึกษา ค.บ., ค.ม. (จุฬาฯ),
Dip. in Phonetics (U. of Leeds),
Ph.D. (U. of Edinburgh)
สาขาที่เชี่ยวชาญ สัทศาสตร์ สัทวิทยา เทคโนโลยีประมวลผลวัจนะ ภาษาศาสตร์จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ วัจนลีลาศาสตร์
ติดต่อ โทร: 0-2218-4857
E-mail: Sudaporn.L@chula.ac.th
ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
การศึกษา B.A. Hons. (U. of York), M.A., Ph.D. (U. of London)
สาขาที่เชี่ยวชาญ สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาภาษาถิ่น
ติดต่อ โทร:
E-mail: Kalaya.T@chula.ac.th
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.)
การศึกษา อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ)
M.A., TESL Certificate (George Mason U.)
Ph.D. (Indiana U.)
สาขาที่เชี่ยวชาญ วากยสัมพันธ์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ และวาทกรรมศึกษา ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษาศาสตร์ทิเบต ภาษาศาสตร์ภาคสนาม
ติดต่อ โทร:
E-mail: 
Krisadawan.H@chula.ac.th
สุดา รังกุพันธุ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
การศึกษา ศศ.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ธรรมศาสตร์),
อ.ม. (จุฬาฯ), Ph.D. (University at Buffalo,
The State University of New York)
สาขาที่เชี่ยวชาญ วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ ปริจเฉทวิเคราะห์ ปริจเฉทเรื่องเล่า ภาษาศาสตร์ปริชาน
ติดต่อ โทร: 0-2218-4697
E-mail: Suda.R@chula.ac.th