Dlives Forum

https://www.facebook.com/DLivesForum/videos/1518964584823936/

 

ภาษาศาสตร์มีบทบาทในชีวิตดิจิทัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่วยในการจัดกลุ่มหรือแนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคน ตลอดจนช่วยสกัดข้อมูลที่น่าสงสัย รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์

ถ้าอยากรู้ว่าความรู้ด้านภาษาศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์กับศาสตร์ด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ชีวิตดิจิทัลดีขึ้นได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ใน “การประชุมฟอรั่มนานาชาติว่าด้วยข้อมูล สารสนเทศ และความรู้เพื่อชีวิตดิจิทัล” ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560

การประชุมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมนักวิชาการและนักวิจัยจากทั่วโลกทางด้านสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษศาสตร์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมแลกเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของชีวิตดิจิทัล โดยรวมเอาการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ A-LIEP 2017 และ ICADL 2017 จัดไว้ในที่เดียวกัน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาส 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early bird registration) หมดเขตวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นี้

ลงทะเบียนและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dlives/