ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2560

ขอแสดงความยินดีกับอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ทั้ง 14 คนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้

Congratulations to our 14 new linguistics graduates! Great job!

 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)

กันตณัฐ ปริมิตร
Kantanat Primitr
หน่วยสร้างภาคแสดงพรรณนาเหตุการณ์ตั้งวางและหยิบฉวยวัตถุในภาษาไทย
Predicate Constructions Describing Putting and Taking Events in Thai
พลวัฒน์ ไหลมนู
Ponlawat Laimanoo
การตรวจแก้การสะกดผิดแบบเป็นคำจริงในภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองไตรแกรม
Thai Real-Word Spelling Error Correction Using a Trigram Model
พิรุฬห์ ปิยมหพงศ์
Piroon Piyamahapong
คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของตัวบ่งชี้ผู้รับประโยชน์ “เพื่อ” และ “ให้” ในภาษาไทย
Syntactic and Semantic Properties of Benefactive Markers Phuea and Hai in Thai
ยิ เล่อ
Yi Le
ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของส่วนท้ายพยางค์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทย: กรณีศึกษาผู้พูดภาษาจีนถิ่นยูนนาน น่าซีและไทลื้อที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
The Acoustic Characteristics of Thai Rhymes Produced by Chinese Students of Thai: A Case Study of Yunnanese Chinese, Naxi and Tai Lue Speakers at Yunnan University of Nationality
สรณ์ แอบเงิน
Sorn Abngern
หน่วยสร้างนามวลีแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาไทย
Nominal Possessive Constructions in Thai

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ธารทอง แจ่มไพบูลย์
Tantong Champaiboon
พัฒนาการของคำศัพท์ที่มีความถี่ในการปรากฏสูงในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย: การศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
Development of High Frequency Words in Thai Language Textbooks: A Corpus Linguistics Study
เกียรติ เทพช่วยสุข
Kiat Thepchuaysuk
คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของคำกริยาแสดงเหตุการณ์แยกส่วนในภาษาไทย
Syntactic and Semantic Properties of Verbs of Separation in Thai
ชาฎินี มณีนาวาชัย
Chadinee Maneenavachai
ความเป็นอัตวิสัยของคำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ “ไป” และ “มา” ในภาษาไทย
Subjectivity of The Motion Verbs “Paj” ‘Go’ and “Maa” ‘Come’ in Thai
ฌัลลิกา มหาพูนทอง
Challika Mahaphuntong
การแปรของศัพท์และเสียงในภาษาไทยถิ่นภูเก็ตตามอายุ: การแสดงนัยของการสัมผัสภาษาถิ่น
Lexical and Phonological Variation in Phuket Thai By Age:  An Implication for Dialect Contact
ดุลยวิทย์ นาคนาวา
Dulyawit Naknawa
ความสัมพันธ์ด้านความแปลกเด่นของมัศดัรโครงคำและมัศดัรกลุ่มคำในภาษาอาหรับมาตรฐานสมัยใหม่: การศึกษาข้ามสมัย
Markedness Relation Between Templatic and Periphrastic Maṣdar in Modern Standard Arabic: A Diachronic Study
นัชชา ถิระสาโรช
Nutcha Tirasaroj
การศึกษาการแยกความหมายของคำหลายความหมายในภาษาไทยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝง
A Study of Word Sense Discrimination in Thai Using Latent Semantic Analysis
ปริญญา วงษ์ตะวัน
Parinya Wongtawan
การบ่งชี้แหล่งที่มาของข้อมูลที่แสดงผ่านอายตนกริยาในภาษาไทย
Indication of Evidentiality by Means of Perception Verbs in Thai
รุจิรา บำรุงกาญจน์
Rujira Bumrungkarn
คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบัติของรูปปฏิเสธ ไม่ และ เปล่า ในภาษาไทย
Syntactic, Semantic and Pragmatic Properties of Negative Forms /mâj/ and /plàaw/ In Thai
วีรชัย อำพรไพบูลย์
Weerachai Umpornpaiboon
การพัฒนาระบบการถ่ายถอดอักษรสำหรับตัวบทเบรลล์ไทยปนอังกฤษเป็นอักษรไทยและอังกฤษปกติโดยใช้วิธีการแบบผสม
A Development of Transliteration System for Mixed Thai and English Braille Texts into Thai and English Prints Using a Hybrid Approach