แสดงความยินดีแด่อักษรศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์กิตติคุณ

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณีกุลละวณิชย์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต และศาสตาจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณีกุลละวณิชย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติ ภาษาตระกูลไท และวากยสัมพันธ์ ท่านเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ร่วมก่อตั้งภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เมื่อปี 2520 ท่านเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยา ภาษาศาสตร์ภาคสนาม ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาษาศาสตร์ภาคสนาม ท่านเป็นนักภาษาศาสตร์ไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ Linguistic Society of America ท่านเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์