รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/

รายละเอียดการสมัครหลักสูตรปริญญาโท ที่นี่