เรียนวิจัยภาษา ไม่เป็นอาจารย์ แล้วทำงานอะไร?

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมฟังการเสวนาหัวข้อ

“เรียนวิจัยภาษา ไม่เป็นอาจารย์ แล้วทำงานอะไร?”
ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 – 15.30 น.
ณ ห้อง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
ร่วมพูดคุยกับศิษย์เก่าจากภาควิชาภาษาศาสตร์
คุณอมรสิริ บุญสิทธิ์ (พี่จ๋า) บรรณาธิการบริหาร/กร
รมการผู้จัดการ Numéro Thailand & The Thailanders

อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม (พี่ปุ้ม) อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ครูสอนทักษะการออกเสียง และนักร้องอิสระ

สำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-4923

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟังการเสวนา