ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2561

ขอแสดงความยินดีกับอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ทั้ง 12 คนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้

Congratulations to our 12 new linguistics graduates! We are so proud of you!

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)

กุสุมา ทองเนียม
Kusuma Thongniam
อิทธิพลของเพศทางไวยากรณ์ต่อระบบปริชานของผู้พูดสองภาษารัสเซีย-อังกฤษเปรียบเทียบกับผู้พูดภาษารัสเซียและผู้พูดภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว
The Effect of Grammatical Gender on Cognition of Russian-English Bilinguals Compared with Russian Monolinguals and English Monolinguals
ฉัตรชนก จันทร์แย้ม
Chatchanok Chanyeam
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบความหมายของกลุ่มคำกริยา “ตัด” กับระบบปริชานของผู้พูดภาษาอังกฤษและผู้พูดภาษากะเหรี่ยงสะกอเหนือ: การทดสอบสมมติฐานภาษาสัมพัทธ์
The Relationship between The Semantic System of “Cutting” Terms and The Cognition of English Speakers and Northern Sgaw Karen Speakers: A Test of The Linguistic Relativity Hypothesis
รัตนสุวรรณ ระวรรณ
Rattanasuwan Rawan
ปรากฏการณ์การรับรู้เสียงสระแทรกในพยัญชนะควบกล้ำของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
Perceptual Epenthesis in Consonant Clusters in Native Thai Speakers
อิสรภาพ ล้อรัตนไชยยงค์
Isaraparb Lorattanachaiyong
การสร้างคลังศัพท์บอกความรู้สึกในภาษาไทยจากบทวิจารณ์ออนไลน์
Generating Thai Sentiment Lexicon from Online Reviews

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

จักรภพ เอี่ยมดะนุช
Jakrabhop Iamdanush
หน่วยสร้างการีตในภาษาออสโตรนีเซียนภาคพื้นทวีปที่พูดในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
Causative Constructions in Mainland Austronesian Languages Spoken in Southern Thailand
ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ
Natthapong Wong-ampai
จังหวะการพูดภาษาไทยของผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยต่างกัน: การศึกษาตามแนวจารีตและแนวแบบจำลองการเกาะกลุ่มภาษา
Rhythm in Thai Speech Produced by Native Pattani Malay Speakers with Different Proficiency Levels in Spoken Thai: The Traditional Temporal Approach and The Rhythm Metrics Approach
ภัทณิดา โสดาบัน
Pattanida Sodabun
การศึกษาลักษณ์ทางภาษาและรูปแบบของคำให้การจริงและคำให้การเท็จในภาษาไทย
A Study of Linguistic Features and Patterns in Thai True and False Statements
รัชนี เดอร์ซิงห์
Rachanee Dersingh
การเลือกภาษาและการธำรงภาษาของคนไทยซิกข์ในกรุงเทพมหานคร
Language Choice and Language Maintenance among Thai-Sikhs in Bangkok
ศศิทร นพประไพ
Sasithorn Noppraphai
จังหวะในการพูดของเด็กไทยในช่วงอายุ 3-9 ปี
Speech Rhythm in Thai Children Aged 3-9 Years
ศุภรักษ์ เตชะเจริญรุ่งเรือง
Suparak Techachareonrungrueang
การถ่ายโอนความหมายเชิงอารมณ์ความรู้สึกที่สื่อผ่านอุปลักษณ์ข้ามประสาทสัมผัสจากการแปลนวนิยายภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากนวนิยายภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
The Transfer of Expressive Meanings Conveyed by Synesthetic Metaphors in The Translation of English Novels into Thai and Thai Novels into English
ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง
Supawat Taerungruang
การตรวจเทียบภายนอกหาการลักลอบในงานวิชาการโดยใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและการวัดค่าความละม้ายของข้อความ
Extrinsic Plagiarism Detection in Academic Texts Using A Support Vector Machine Model and Text Similarity Measurement