“ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจนำเสนอผลงานวิชาการล่าสุดของภาควิชา หนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รวบรวมบทความอันทรงคุณค่าของปูชณียาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เคยตีพิมพ์แล้ว หลายบทความเป็นบทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย บทความที่รวบรวมไว้มีดังนี้

1. การปรากฏตัวของความหมายเชิงสัญชาณ: การศึกษาคากริยาแสดงการเคลื่อนที่แบบมีการบ่งชี้ในภาษาทิเบต (On the emergence of epistemic meanings: A study of Tibetan deictic motion verbs)
กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล (หงศ์ลดารมภ์) เขียน
จันทิมา อังคพณิชกิจ แปล

2. ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่น (Thai Tone Geography)
ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ เขียน
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล แปล

3. การเรียงกริยาในฐานะวิธีแสดงเหตุการณ์ซับซ้อนในภาษาไทย (Verb Serialization as a Means of Expressing Complex Events in Thai)
กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา เขียน
วิภาส โพธิแพทย์ แปล

4. คุณสมบัติน้ำเสียงในภาษาตระกูลมอญ-เขมร (Phonation Types in Mon-Khmer Languages)
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ เขียน
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ แปล

5. อำนาจและความสนิทสนม: ขั้วตรงข้ามทางความหมายในบุรุษสรรพนาม “เรา” ในภาษาไทย (Power and Intimacy: A Contradiction in a Thai Personal Pronoun)
ปราณี กุลละวณิชย์ เขียน
สัณห์ธวัช ธัญวงษ์ และอภิชญา แก้วอุทัย แปล

6. การแปรทางสัทวิทยาและความหมายเชิงทัศคติ: กรณีศึกษาดัชนีปริจเฉทในภาษาไทย (Phonological Variation and Attitudinal Meaning: A Case Study of Discourse Markers in Thai)
เพียรศิริ เอกนิยม (วงศ์วิภานนทน์) เขียน
ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ และสิรีมาศ มาศพงศ์ แปล

7. ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
วิจินตน์ ภาณุพงศ์ เขียน

8. คำซ้าอุจจารณวิลาส: อีกแง่หนึ่งของระบบเสียงและระบบความหมายในภาษาไทย
สุดาพร ลักษณียนาวิน เขียน

9.คำคุณศัพท์เป็นคำกริยาในภาษาไทย (Adjectives as Verbs in Thai)
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เขียน
นัทธ์ชนัน นาถประทาน แปล

นอกจากบทความทั้ง 9 เรื่องแล้ว ผู้อ่านหนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา” ยังจะได้อ่านข้อเขียนสั้นๆ ที่แสดงความคิดของผู้เขียนที่หวนคำนึงถึงบทความของแต่ละท่านด้วย

บรรณาธิการ:  รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผศ. ดร.วิภาส โพธิแพทย์ (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ อ. ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ผู้สนใจสามารถซื้อหนังสือศาสตร์แห่งภาษาได้ที่
1) โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
2) ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
3) ร้านหนังสือออนไลน์ (http://lingchulabookstore.lnwshop.com/)
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิขาการ “ศาสตร์แห่งภาษา” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาจะได้รับหนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา” ทางไปรษณีย์หรือมารับได้ด้วยตนเองที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามที่ได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)