การบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 “Put Humanities in AI”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Put Humanities in AI”

 

วิทยากร
รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
รศ. ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
ผศ. ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์)
อ. ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
คุณภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ (Chief Technology Officer ของ Wongnai)

ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:30-15:30 น.

ขณะนี้ที่นั่งภายในศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมลเต็มแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถชมการบรรยายผ่าน Facebook Live ได้ที่ Facebook ของภาควิชา “Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University” หรือชมการถ่ายทอด Facebook Live ได้ที่ห้อง 401/5-7 ชั้น 4 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากท่านสนใจชมการถ่ายทอด Facebook Live ที่ห้อง 401/5-7 ชั้น 4 อาคารมหาจักรีสิรินธร กรุณากรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/forms/UStw5jDT5oPNblQq2 เพื่อสำรองที่นั่ง