แผนการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ

โปรแกรมปกติ

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น                                          รวม                                           9 หน่วยกิต

2206323        ระบบสารสนเทศสำหรับมนุษยศาสตร์                                              3 หน่วยกิต

2209261         พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ       3 หน่วยกิต

2209308        ระบบเสียง                                                                                          3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย                                      รวม                                           9 หน่วยกิต

2206385*      การจัดการฐานข้อมูลสำหรับมนุษยศาสตร์                                        3 หน่วยกิต

2209304        ระบบไวยากรณ์                                                                                   3 หน่วยกิต

2209372*      ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                     3 หน่วยกิต

 

          

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น                                            รวม                                          9 หน่วยกิต

2209305        ความหมายในภาษา                                                                           3 หน่วยกิต

 2209368       การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์                                   3 หน่วยกิต

2209366       สถิติเพื่อการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์                                                    3 หน่วยกิต

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย                                       รวม                                         6 หน่วยกิต

วิชาเลือก                                                                         6 หน่วยกิต

 

 

 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น                                           รวม                                         6 หน่วยกิต

วิชาบังคับเลือก                                                                 3 หน่วยกิต

วิชาเลือก                                                                           3 หน่วยกิต

 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย                                       รวม                                        3 หน่วยกิต

วิชาบังคับเลือก                                                                 3 หน่วยกิต