งานเสวนา หัวข้อ ”ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 3 ภาพยนตร์เรื่อง Drag Race

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ”ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 3 ภาพยนตร์เรื่อง Drag Race โดย อ.มิ่ง ปัญหา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาปริญญาเอกที่ University of Sheffield กับ อ.อานันท์ อุชชิน …

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ที่ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ ประจำปี 2563

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร อ.บ.37 (ภาษาไทย) ที่ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ ประจำปี 2563