ดาวน์โหลด (บุคลากร)

คลิกเพื่อไปยังหัวข้อ:

แบบฟอร์มของงานคลังและพัสดุ

แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

การเสนอขอความเห็นชอบ: หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง

ขอให้ส่งเอกสารการเสนอหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังฝ่ายวิชาการคณะอักษรศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

 1. แบบรับรองการเสนอหลักสูตร
 2. แบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร(ร่างหลักสูตร)
 3. สรุปประเด็นสำคัญของหลักสูตร (การเสนอปิดหลักสูตร : การเสนอปรับปรุงหลักสูตร)
 4. ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับมีรายละเอียดครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด)
 5. เอกสารการประเมินหลักสูตร

ให้ภาควิชา/สาขาวิชาส่งเอกสารเพิ่มเติม 3 รายการ พร้อมกับเอกสารตามข้อ 1. ไปยังฝ่ายวิชาการ ได้แก่

 1. ร่างประกาศฯ เรื่อง อัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
 2. หลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการเสนอขออนุมัติอัตราต่างๆ ดังกล่าว
 3. ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตรเป็นเวลา 5 ปี
 1. แบบแสดงทรัพยากรฯ หลักสูตรใหม่
 2. หลักสูตรแทรกแผนต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ แบบเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาฯ จุฬาฯ
 3. เอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
 4. มคอ.2  ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
 5. แบบฟอร์มประมวลรายวิชา
 6. แบบเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
 7. แบบเสนอเปิดรายวิชา
 8. แบบเสนอปิดรายวิชา
 9. แบบเสนอแก้ไขรายละเอียดรายวิชา
 10. แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08)
 11. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชา/สาขาวิชาจะต้องส่งเอกสารไปยังฝ่ายวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ดังนี้
 12. รหัสหลักสูตร
 13. รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
 14. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
 15. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)
 16. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)
 17. บันทึกขอส่งเอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์
 18. บันทึกขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่เพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่
 19. บันทึกขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรรอักษรศาสตรบัณฑิต
 20. บันทึกขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

แบบฟอร์มการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร

แบบฟอร์มงานจุฬาฯ เอ็กซ์โป

แบบฟอร์มของงานบริการการศึกษา

หน่วยบัณฑิตศึกษา

1. แบบฟอร์มหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

2. แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

3. แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญามหาบัณฑิต

4. แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ TH/ENG

5.แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ

6.แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

7.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์

8.แบบประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์

9.คำร้อง ขอความร่วมมือในการวิจัย

10.แบบเสนอขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาฯ เกณฑ์พ.ศ.2561

11.แบบเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาฯ-สำหรับนิสิตรายใหม่

12.แบบฟอร์มอาจารย์เชี่ยวชาญ-01-สำหรับหลักสูตร

13.แบบฟอร์มขอยกเลิกแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

14.แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สำหรับนิสิตรหัสก่อน 61)

15.แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สำหรับนิสิตรหัสก่อน 61)

16.แบบฟอร์มขอส่งตัวกลับ รับรองสถานภาพการศึกษา คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

17.ตัวอย่าง บันทึกแจ้งผลสอบประมวลความรู้หรือการสอบวัดคุณสมบัติ

18.ตัวอย่าง-การกรอกแบบฟอร์มโครงร่างวิทยานิพนธ์

19.แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

20.แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

งานตารางสอนตารางสอบ​

แบบฟอร์มกลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ และกลุ่มภารกิจงานสารบรรณฯ

แบบฟอร์มการประเมินข้าราชการ

แบบฟอร์มใบลาข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ

อื่น ๆ

แบบฟอร์มของงานกิจการนิสิต

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.