ดาวน์โหลด (บุคลากร)

คลิกเพื่อไปยังหัวข้อ:

แบบฟอร์มของงานคลังและพัสดุ

แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

การเสนอขอความเห็นชอบ: หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง

ขอให้ส่งเอกสารการเสนอหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังฝ่ายวิชาการคณะอักษรศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

 1. แบบรับรองการเสนอหลักสูตร
 2. แบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร(ร่างหลักสูตร)
 3. สรุปประเด็นสำคัญของหลักสูตร (การเสนอปิดหลักสูตร : การเสนอปรับปรุงหลักสูตร)
 4. ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับมีรายละเอียดครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด)
 5. เอกสารการประเมินหลักสูตร

ให้ภาควิชา/สาขาวิชาส่งเอกสารเพิ่มเติม 3 รายการ พร้อมกับเอกสารตามข้อ 1. ไปยังฝ่ายวิชาการ ได้แก่

 1. ร่างประกาศฯ เรื่อง อัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
 2. หลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการเสนอขออนุมัติอัตราต่างๆ ดังกล่าว
 3. ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตรเป็นเวลา 5 ปี
 1. แบบแสดงทรัพยากรฯ หลักสูตรใหม่
 2. หลักสูตรแทรกแผนต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ แบบเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาฯ จุฬาฯ
 3. เอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
 4. มคอ.2  ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
 5. แบบฟอร์มประมวลรายวิชา
 6. แบบเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
 7. แบบเสนอเปิดรายวิชา
 8. แบบเสนอปิดรายวิชา
 9. แบบเสนอแก้ไขรายละเอียดรายวิชา
 10. แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08)
 11. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชา/สาขาวิชาจะต้องส่งเอกสารไปยังฝ่ายวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ดังนี้
 12. รหัสหลักสูตร
 13. รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
 14. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
 15. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)
 16. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)
 17. บันทึกขอส่งเอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์
 18. บันทึกขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่เพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่
 19. บันทึกขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรรอักษรศาสตรบัณฑิต
 20. บันทึกขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

แบบฟอร์มการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร

แบบฟอร์มงานจุฬาฯ เอ็กซ์โป

แบบฟอร์มของงานบริการการศึกษา

หน่วยบัณฑิตศึกษา

งานตารางสอนตารางสอบ​

แบบฟอร์มกลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ และกลุ่มภารกิจงานสารบรรณฯ

แบบฟอร์มการประเมินข้าราชการ

แบบฟอร์มใบลาข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ

อื่น ๆ

แบบฟอร์มของงานกิจการนิสิตและฝ่ายวิรัชกิจ