คณะอักษรศาสตร์เป็นผู้นําในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของสังคม

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี (2 หลักสูตร 16 สาขาวิชา)

เปิดสอน 16 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สารสนเทศศึกษา (Information Studies)
 2. ประวัติศาสตร์(History)
 3. ปรัชญา (Philosophy)
 4. ภาษาฝรั่งเศส (French)
 5. ภาษาเยอรมัน (German)
 6. ภาษาสเปน (Spanish)
 7. ภาษาอิตาเลียน (Italian)
 8. ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
 9. ภาษาเอเชียใต้ (South Asian Languages)
 10. ภาษาจีน (Chinese)
 11. ภาษาไทย (Thai)
 12. ภาษาอังกฤษ (English)
 13. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (Geography)
 14. ศิลปการละคร (Dramatic Arts)
 15. เทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ (Language and Information Technologies)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

The Bachelor of Arts in Language and Culture (BALAC) program is Chulalongkorn University’s flagship global liberal arts program. From 2018, the curriculum will expand and diversify. In addition to providing a concentrated study of a foreign language, the program will also offer concentrations in two new areas, Global Cultures and Media Cultures.

More information: visit BALAC’s website

ปริญญาโท (16 สาขาวิชา)

เปิดสอน 13 สาขาวิชา ได้แก่

 1. การแปลและการล่าม
 2. ศิลปการละคร
 3. ภาษาต่างประเทศ ได้แก่  อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน
 4. ภาษาไทย
 5. ภาษาอังกฤษ
 6. ภาษาศาสตร์
 7. ภาษาบาลีและสันสกฤต และพุทธศาสน์
 8. วรรณคดีเปรียบเทียบ
 9. ปรัชญา
 10. การดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ
 11. ประวัติศาสตร์
 12. ภูมิศาสตร์


ดาวน์โหลดหลักสูตรที่ เมนูหลักสูตรปริญญาโท

เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่

 1. ไทยศึก
 2. สารสนเทศศึกษา
 3. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
 4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา


ดาวน์โหลดหลักสูตรที่ เมนูหลักสูตรปริญญาโท

ปริญญาเอก (11 สาขาวิชา)

เปิดสอน 9 สาขาวิชา ได้แก่

 1. ภาษาไทย
 2. ประวัติศาสตร์
 3. ปรัชญา
 4. ภาษาบาลีและสันสกฤต และพุทธศาสน์
 5. ภาษาศาสตร์
 6. ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
 7. วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น
 8. วรรณคดีเปรียบเทียบ

ดาวน์โหลดหลักสูตรที่ เมนูหลักสูตรปริญญาเอก

เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่

 1. ไทยศึกษา
 2. สารสนเทศศึกษา
 3. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ


ดาวน์โหลดหลักสูตรที่ เมนูหลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรอบรม (โครงการอบรมภาษาต่าง ๆ)

จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีโครงการภาษาต่าง ๆ มากมาย เช่น โครงการภาษาตะวันตก โครงการภาษาตะวันออก เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ

ติดตามข่าวการรับสมัครและข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมที่

ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ข่าว Admission

มุมมองอักษรฯ ผ่านศิษย์เก่าคนดัง

มุมมองอักษรฯ
ผ่านศิษย์เก่าคนดัง