ดาวน์โหลด (นิสิต)

คลิกเพื่อไปยังหัวข้อ:

แบบฟอร์มของงานบริการการศึกษา: บัณฑิตศึกษา

1. แบบฟอร์มหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

2. แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

3. แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญามหาบัณฑิต

4.แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ

5.แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

6.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์

7.แบบฟอร์มขอยกเลิกแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

8.แบบฟอร์มขอส่งตัวกลับ รับรองสถานภาพการศึกษา คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

9.คำร้อง ขอความร่วมมือในการวิจัย

10.ตัวอย่าง-การกรอกแบบฟอร์มโครงร่างวิทยานิพนธ์