ขอแนะนำผลงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นวนิยายญี่ปุ่นร่วมสมัย แต่งโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำผลงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ นวนิยายญี่ปุ่นร่วมสมัย ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม…

ขอเชิญผู้สนใจรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Broad, Subjective, Relative: The Surprising Folk Concept of Basic Needs” โดย Dr. Thomas Pölzler

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Broad, Subjective, Relative: The Surprising Folk Concept of Basic Needs” โดย Dr. Thomas Pölzler นักวิจัยและ…