ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา ไปเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา ไปเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันเอเชียศึกษา ชั้น 7 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดคลังสารสนเทศรัฐสภา (Parliamentary Repository of Thailand : PRT)  ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดคลังสารสนเทศรัฐสภา (Parliamentary Repository of Thailand : PRT)  ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้สอนรายวิชา 0201123 วัฒนธรรมและประเพณีไทยในวิถีชีวิตไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย ไปเป็นผู้สอนรายวิชา 0201123 วัฒนธรรมและประเพณีไทยในวิถีชีวิตไทย ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09:00 – 12:00 น. ตลอดภาคการศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ไปเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:00 – 16:30 น. ณ วัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์ สำเนา และจัดทำสารนิทัศน์หนังสือจดหมายเหตุและเอกสารของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ไปเป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์ สำเนา และจัดทำสารนิทัศน์หนังสือจดหมายเหตุและเอกสารของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรดำเนินรายการกิจกรรมเวทีสื่อสาธารณะ “โครงการการพัฒนาระบบจัดการพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากรดำเนินรายการกิจกรรมเวทีสื่อสาธารณะ “โครงการการพัฒนาระบบจัดการพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา”  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:30 – 16:30 น. ณ วัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

คณาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ (The 24th SARBICA Executive Board Meeting and International Symposium) 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไปเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ (The 24th SARBICA Executive Board Meeting and International Symposium) และเป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator) ในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันทน์ มนต์คงธรรม ได้รับเชิญไปเป็นพิธีกรในงาน The Chulalongkorn University BRIDGES Noble Laureate Talk Series ครั้งที่ 2-4 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันทน์ มนต์คงธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ไปเป็นพิธีกรในงาน The Chulalongkorn University BRIDGES Noble Laureate Talk Series ครั้งที่ 2-4 

อาจารย์ ดร.รัฐพร สวรรค์พิทักษ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร เรื่อง “วรรณกรรมบาดแผลสะท้อนภาพการปฏิวัติวัฒนธรรม” 

อาจารย์ ดร.รัฐพร สวรรค์พิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “วรรณกรรมบาดแผลสะท้อนภาพการปฏิวัติวัฒนธรรม” ของการเสวนาความรู้ศาลาจีนศึกษาหัวข้อ “ประวัติศาสตร์การปฏิวัติวัฒนธรรม” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 -12:00 น. ณ ห้องศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษาตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเรื่อง “สภาพสังคมและการเมืองจีนช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม” 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเป็นวิทยากรเรื่อง “สภาพสังคมและการเมืองจีนช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม” ของการเสวนาความรู้ศาลาจีนศึกษา หัวข้อ “ประวัติศาสตร์การปฏิวัติวัฒนธรรม”  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จีนกับวัฒนธรรมโลก มรดกวัฒนธรรมจีนปัจจุบัน” 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จีนกับวัฒนธรรมโลก มรดกวัฒนธรรมจีนปัจจุบัน”  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้อง SC1038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ ได้รับเชิญไปร่วมในการซ้อมคอนเสิร์ต “84 ปี สุนทราภรณ์”

อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละคร ได้รับเชิญจากมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปร่วมในการซ้อมคอนเสิร์ต “84 ปี สุนทราภรณ์” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00 – 18:00 น. ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:45 – 10:45 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 อาคารพิทักสุนทร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน, 27 ธันวาคม 2566, 31 มกราคม, 28กุมภาพันธ์, 27 มีนาคม, 24 เมษายน และ29 พฤษภาคม 2567 เวลา 18:30 – 19:30 น.  ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในหัวข้อ “วัจนกรรมในภาษาเกาหลี”  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:30 – 17:20 น. ผ่านระบบออนไลน์  และในหัวข้อ “การสอนไวยากรณ์ภาษาเกาหลี”  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:30 – 16:20 น. ผ่านระบบออนไลน์