อาจารย์ Hidehiro Kobayashi ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (Ikebana)

อาจารย์ Hidehiro Kobayashi อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะสื่อสารสากล สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (Ikebana) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 – 14:30 น. ณ ห้อง E503 อาคาร E ชั้น 5 สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชาปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย และรายวิชาประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอน ในรายวิชา 433 211 ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:55 – 16:35 น. และในรายวิชา 433 252 ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 16:40 – 18:25 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยรอบ หัวข้อ Publication Ethics and Authorship

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไปเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยรอบ หัวข้อ Publication Ethics and Authorship ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10:00 -12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา Research Article Appraisal (3005717) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในส่วนของเนื้อหาด้านการอ่านและการเขียนบทความวิจัยในรายวิชา Research Article Appraisal (3005717) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566  ณ ห้องบรรยาย 1109 ภาควิชาชีวเคมี อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ ดร.พัชรวิรัล เจริญพัชรพร ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา ศศศศ 118 การเมืองโลกร่วมสมัย

อาจารย์ ดร.พัชรวิรัล เจริญพัชรพร อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา ศศศศ 118 การเมืองโลกร่วมสมัย ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ในหัวข้อ “เอเชียใต้ในยุคสงครามเย็น: การสร้างชาติและนโยบายการต่างประเทศ”  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 12:30 – 15:30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ได้รับเชิญ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย ประเด็นลักลอกงานทางวิชาการ” 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย ประเด็นลักลอกงานทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 -12:00 น. ณ ห้องนิภานภดล ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2566

นิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส และนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ เนื่องในกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2566 หัวข้อ Hommage à SAR la Princesse Galyani Vadhana : Lumière d’une pédagogue aux multiples engagements » จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลและของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังต่อไปนี้

อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์ ได้รับทุนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ไปอบรมด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ “Teaching French as a Foreign Language Today : Culture, Society and New Educational Trends”  

อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับทุนจากฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ไปอบรมด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ “Teaching French as a Foreign Language Today : Culture, Society and New Educational Trends” ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2566 ณ สถาบัน CAVILAM – Allaince Française เมือง Vichy ประเทศฝรั่งเศส