รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมิถุนายน 2566

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

3 มิถุนายน 2566
เรื่อง: “ภาคประชาสังคมในประวัติศาสตร์: เครือข่ายและเรื่องเล่าของสามัญชนคนธรรมดาในประเทศเพื่อนบ้านที่สะเทือนถึงบ้านเรา”
วิทยากร: รศ. ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
ผู้ดำเนินรายการ: อ. ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู

10 มิถุนายน 2566
เรื่อง: “Ghadar Movement in Siam: การเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของชาวอินเดียในประเทศไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1”
วิทยากร: อ. ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ. ดร.ธิบดี บัวคำศรี

17 มิถุนายน 2566
เรื่อง: “เรื่องที่ยังไม่ได้เล่าของเรื่องเล่า: การสร้างความรู้เรื่องนิทานเขมร, ค.ศ. 1863-1953”
วิทยากร: ผศ. ดร.ธิบดี บัวคำศรี
ผู้ดำเนินรายการ: อ. ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์

24 มิถุนายน 2566
เรื่อง: “คติชนวิทยากับประวัติศาสตร์การเมืองฟิลิปปินส์ยุคอาณานิคม”
วิทยากร: อ. ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู
ผู้ดำเนินรายการ: รศ. ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]