รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนสิงหาคม 2566

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

5 สิงหาคม 2566
เรื่อง: “ชาดกกับการสร้างสรรค์วรรณคดีไทย”
วิทยากร: ผศ. ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ: รศ. ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 สิงหาคม 2566
เรื่อง: “พัสตรากับสตรีในวรรณคดีพุทธศาสนา”
วิทยากร: ผศ. ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ: รศ. ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 สิงหาคม 2566
เรื่อง: “ฮูปฮอยแห่งเฮา: วรรณศิลป์ล้านช้างในวรรณกรรมร่วมสมัย”
วิทยากร: ผศ. ดร.ชัยรัตน์ พลมุข
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ: นางสาวกวินสรา สุดใจ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26 สิงหาคม 2566
เรื่อง: “กวิณีนิพนธ์ : แนวคิดเกี่ยวกับผู้หญิงในผลงานของกวีหญิงไทย”
วิทยากร: นางสาวกวินสรา สุดใจ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ. ดร.ชัยรัตน์ พลมุข
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง