ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (แขนงวิชาภาษาญี่ปุ่น) ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564
หมายเหตุ
1.หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ
2. เนื้อหาหลักสูตรกรุณาศึกษาจาก ไฟล์นี้
3. อัตราค่าเล่าเรียนกรุณาดูข้อ 9. ของ ประกาศนี้

[post-views]