แนะนำหนังสือใหม่ “ภูมิศาสตร์เมือง Urban Geography” โดย รศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์”

แนะนำหนังสือใหม่ “ภูมิศาสตร์เมือง Urban Geography” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 12 บท ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 คำจำกัดความ กำเนิดและพัฒนาการของแหล่งชุมชนเมืองและเมือง
บทที่ 3 การกลายเป็นเมือง
บทที่ 4 หน้าที่ ขนาด และการกระจายของเมือง
บทที่ 5 ฐานเศรษฐกิจและเขตอิทธิพลของเมือง
บทที่ 6 โครงสร้างภายในเมือง
บทที่ 7 การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
บทที่ 8 การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
บทที่ 9 การใช้ที่ดินในเมืองประเภทอุตสาหกรรม
บทที่ 10 การคมนาคมขนส่งภายในเมือง
บทที่ 11 ปัญหาเมืองและการแก้ไข
บทที่ 12 แนวคิดและแนวทางเพื่อการพัฒนาเมือง

เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ในสายงานภูมิศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับเมือง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ หรือทางออนไลน์
https://m.chulabook.com/product-details/114467

[post-views]