การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง: การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทนานาชาติ” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายวิรัชกิจ และภาควิชาภาษาไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง: การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทนานาชาติ” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ทางโปรแกรม Zoom (เสวนาเป็นภาษาไทย)

วิทยากรการเสวนาประกอบด้วย
Professor Robert J. Bickner, Ph.D.
(มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา)

Professor Bo Wenze, Ph.D.
(มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)

ศาสตราจารย์ ดร.มารศรี มิยาโมโต
(มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น)

Associate Professor Kyung-Eun Park, Ph.D.
(มหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี)

ดำเนินรายการโดย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
(ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่

[post-views]