ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง #ลิลิตตะเลงพ่าย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง #ลิลิตตะเลงพ่าย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ระหว่างวันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และถ่ายทอดสด (Live) ทางเพจเฟซบุ๊ก เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho
หัวข้อการบรรยาย
• วรรณศิลป์พิศาล นาฏการพิสิฐ ว่าด้วยคุณค่าทางวรรณคดีและศิลปการแสดง
• ประวัติศาสตร์พิชาญ ยุทธการพิชิต ว่าด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการสงคราม
• มัธยมพิจารณ์ อุดมการพินิจ ว่าด้วยการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

[post-views]