ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์ได้รับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์ได้รับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
รางวัล “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย” 
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
– ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา
รางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น”
– รองศาสตราจารย์ ดร.โชษิตา มณีใส
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
รางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น”
– รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง

[post-views]