ขอเชิญชวนท่านร่วมงานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์เรื่อง The Teacher (Učiteľka) ผลงานผู้กำกับชาวเช็ก ญาน ฮเชรเบย์ก (Jan Hřebejk)

(For English, please scroll down)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (BALAC) และ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยในฐานะผู้ร่วมจัดงานในนามกลุ่มวิเชกราด 4

ขอเชิญชวนท่านร่วมงานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์เรื่อง The Teacher (Učiteľka) ผลงานผู้กำกับชาวเช็ก ญาน ฮเชรเบย์ก (Jan Hřebejk)
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565เวลา 16.00 น.

งานฉายภาพยนตร์ครั้งนี้จัดเนื่องในโอกาสพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์ “จาก ประเทศกลุ่มวิเชกราด 4 แด่ มหาวิทยาลัยไทย”

กำหนดการ
16.00-16.30 น. ลงทะเบียน

16.30-16.50 น.คำกล่าวต้อนรับ
– รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย ในฐานะประธานกลุ่มวิเชกราด 4
– ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน

16.50-17.00 น.คำกล่าวแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ (เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17.00-19.30 น.ฉายภาพยนตร์เรื่อง The Teacher (Učiteľka)เสวนาหลังฉายภาพยนตร์และช่วงถาม-ตอบ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) กับ:
1. คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้า (ผู้แทนนักการศึกษา)
2. คุณธิดา ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Documentary Club (ผู้แทนผู้ปกครอง)
3. คุณลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม “นักเรียนเลว”
4. ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย
5. คุณธนัช สง่ารัมย์ ผู้แทนนิสิตหลักสูตร BALAC ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา

งานฉายภาพยนตร์และเสวนาครั้งนี้เป็นงานสาธารณะ
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โปรดสแกน QR code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือไปที่ https://forms.gle/WqmtiyyUS5ZbNJGw7 เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

***The BA in Language and Culture International Programme (BALAC) and the Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, in collaboration with the Embassy of the Czech Republic in Bangkok as the co-host on behalf of the V4 Group, cordially invite you to attend a Screening and Post-Screening Discussion of The Teacher (Učiteľka), a film by Jan HřebejkVenue: Auditorium on the 9th floor of Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

Date: Wednesday 21 September 2022
Time:
16.00 hrs
This screening is held as the initiation event of the Visegrád Group (V4) film festival for universities.Programme

16.00-16.30 hrs
Registration16.30-16.50 hrsWelcome Speeches by
– Associate Professor Suradech Chotiudompant — Dean of the Faculty of Arts, Chulalongkorn University
– Representative of the Slovak Embassy — in the capacity of V4 Presidency
– Representative of the Czech Embassy — as the co-host of the event

16.50-17.00 hrs
Introduction and Overview of the Film (in English and Thai) by Associate Professor Verita Sriratana, Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

17.00-19.30 hrs
Screening of The Teacher (Učiteľka)Post-Screening Discussion and Q&A (in Thai and English) with:
1. Ms Kunthida Rungruengkiat, Director of Progressive Movement Foundation (Educator)
2. Ms Thida Plitpholkarnpim, Co-Founder of Documentary Club (Parent)
3. Mr Laponpat Wangpaisit, Founder of “Bad Students” Group (Student)
4. Czech Embassy Representative
5. Mr Tanat Sangaramya, BALAC Student RepresentativeModerated by Associate Professor Verita Sriratana

19:30-20:00 hrs
Refreshments

This is a public event. Registration is free of charge. To register, please scan the QR code on the poster or go to https://forms.gle/WqmtiyyUS5ZbNJGw7 Walk-in registration is also welcome.***

[post-views]