ขอเชิญเข้าร่วมฟังชุดการเสวนาและบรรยายเรื่อง “ศกุนตลา : วรรณคดีภารตะในบริบทวรรณกรรมโลก“

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังชุดการเสวนาและบรรยายเรื่อง “ศกุนตลา : วรรณคดีภารตะในบริบทวรรณกรรมโลก“ วันที่ 2 พฤษภาคมนี้ ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3w33g6H ที่นั่งจำนวนจำกัด

9:30-9:40 พิธีเปิด
9:40-10:20 บรรณาธิการกิจ: กว่าจะเป็นอภิชญานศากุนตลัมภาษาไทย
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์) 
10:20-10:45 จากดาบสกันยาสู่มหาราชินี: การรังสรรค์บทละครของกาลิทาส 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว) 
10:45-11:10 ศกุนตลาในวรรณคดีสันสกฤตอื่น (อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บุญโญ) 
11:10-11:30 เมื่อศกุนตลาแต่งกาย: อลังการและความงามในอภิชญานศากุนตลัม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน โบษกรนัฏ) 
11:30-11:55 ศกุนตลาในสายตาชาวโลก: การรับรู้เรื่องศกุนตลานอกอินเดีย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา เอกปิยะพรชัย) 

* ในการนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จะนำหนังสืออภิชญานศากุนตลัมมาจำหน่ายในราคาพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น

* ชุดการเสวนาและการบรรยายจะมีการบันทึกและเผยแพร่ทางสื่อของคณะในภายหลัง

[post-views]