รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

5 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง “มนุษย์เมือง : ในมุมมองทางภูมิศาสตร์”
โดย รศ. ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
ดำเนินรายการโดย อ. ดร.เอกมล วรรณเมธี

12 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง “การเข้าสู่ยุคแอนโทรโปซีน: มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก”
โดย อ. ดร.เอกมล วรรณเมธี
ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์

19 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง “การออกแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดน่าน”
โดย ผศ. ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ
ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์


26 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง “การศึกษาความเปราะบางชายฝั่ง : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่”
โดย รศ. ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ


ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายังคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาส 107 ปี คณะอักษรศาสตร์

ขอขอบคุณท่านนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้มอบกระเช้าและของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 107 ปี คณะอักษรศาสตร์