การรับมอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายแพทย์สุรพงษ์ อำพันวงศ์ ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ประจำปี 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ชั้น M1 อาคารมหาจักรีสิรินธร ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา พร้อมทั้งคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างโครงการวิจัยเรื่อง “กลวิธีการขอร้องและตอบรับที่พบในข้อสอบฟังแบบโต้ตอบทันทีในข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์” ในหัวข้อเรื่อง “Phonetics : สัทศาสตร์และการวิเคราะห์เสียง” ในวันที่  8  มิถุนายน 2566