การบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “กว่าจะได้เป็น Paris 2024 : วิเคราะห์วาทกรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของกรุงปารีส” โดย อาจารย์ ดร. นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์

การบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “กว่าจะได้เป็น Paris 2024 : วิเคราะห์วาทกรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก…

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันต่างๆ เนื่องในโอกาส “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี 2564

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันต่างๆ เนื่องในโอกาส “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี ๒๕๖๔…

ขอเชิญร่วมกิจกรรม โรงเล่า หัวข้อ “ฝัน ณ กลางฤดูใบไม้ผลิ: A Midsummer Night’s Dream พากย์สันสกฤต”

ร่วมกิจกรรม โรงเล่า หัวข้อ “ฝัน ณ กลางฤดูใบไม้ผลิ: A Midsummer Night’s Dream พากย์สันสกฤต” ในวันที่ 17 ต.ค. 2564 เวลา 19.00 น. ร่วมวงเล่าโดย คุณพิชญาวุฒิ กุมภิโร ผศ. ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อ. ดร.บุณฑริกา บุญโญ ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ “สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ขอเชิญรับชมสาระน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19 ในประเทศรัสเซียตลอดช่วงเดือนตุลาคม

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษา ตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Russkiy Mir Foundation ขอเชิญรับชมสาระน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19 ในประเทศรัสเซียตลอดช่วงเดือนตุลาคม เริ่มวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดำเนินรายการโดย อ.อเล็กเซย์ คาสมาโคฟ ติดตามได้ทางเฟสบุ๊ค “สาขาวิชาภาษารัสเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายภคพล คุ้มครอง นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 ทุนโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเรียงความในหัวข้อ “แนวทางการสอนธรรมปฏิบัติในชั้นเรียน”

ณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายภคพล คุ้มครอง นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 ทุนโครงการ…

ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ของผศ. ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ของผศ. ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ…

ขอแสดงความยินดีแก่คุณอนุช อาภาภิรม (อบ.26) คุณสุภา สิริสิงห (อบ.30) และคุณมนันยา ธนะภูมิ (อบ.31)

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณอนุช อาภาภิรม (อบ.26) คุณสุภา สิริสิงห (อบ.30) และคุณมนันยา ธนะภูมิ (อบ.31) ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์…

ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง…

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 เกณฑ์การรับสมัครมี 3 รอบ ได้แก่รอบที่ 1 ยื่น Portfolioรอบที่ 2 รอบ Quotaรอบที่ 3 รอบ Admission ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.admissions.chula.ac.th

ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนตุลาคม 2564 เรื่อง “กว่าจะได้เป็น Paris 2024: วิเคราะห์วาทกรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของกรุงปารีส”

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนตุลาคม 2564 เรื่อง “กว่าจะได้เป็น Paris 2024: วิเคราะห์วาทกรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของกรุงปารีส” โดย อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังและถามตอบ/แลกเปลี่ยนทาง Zoom ได้ที่ https://forms.gle/prxHHAzZ5vAxMia17 หรือสแกน QR code ในภาพโปสเตอร์……………………….บทวิเคราะห์วาทกรรมการนำเสนอวิสัยทัศน์และข้อเสนอของกรุงปารีส ในเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูร้อนปี ค.ศ.2024 เมื่อกรุงปารีส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาของมวลมนุษยชาติ ได้นำเสนอ Paris 2024 ด้วยแนวคิดใหม่ในการปรับภูมิทัศน์เพื่อจัดมหกรรมกีฬาใจกลางเมืองหลวง แสดงให้เห็นบทบาทสำคัญยิ่งของกีฬาเพื่อพัฒนาเมือง สังคม และวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอกิจกรรมเสวนา Russian Chula Talks Education

หัวข้อ “การศึกษาระดับอนุบาลในประเทศรัสเซีย”รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่ หัวข้อ “การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศรัสเซีย”รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่ หัวข้อ “การศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศรัสเซีย”รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่ หัวข้อ “การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศรัสเซีย”รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่ หัวข้อ “การศึกษาหลักสูตรพิเศษในประเทศรัสเซีย”รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่