ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ สาธิตการสอน และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบและวิพากษ์ข้อสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2565 (TCAS65) ณ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ ได้รับเชิญจากสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรายงานการวิจัย ณ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง…

ดาหลังพิจักษ์ :รวมบทความว่าด้วยเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ของ รศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย

ดาหลังพิจักษ์ :รวมบทความว่าด้วยเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ของ รศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี…

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ “การทูตวัฒนธรรมไทยแบบสับ ตกแฟนคลับลาตินเข้าด้อม”

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ “การทูตวัฒนธรรมไทยแบบสับ ตกแฟนคลับลาตินเข้าด้อม” 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10 – 12 น. ผ่าน zoom…

เชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม โรงเล่า หัวข้อ “ฝัน ณ กลางฤดูใบไม้ผลิ: A Midsummer Night’s Dream พากย์สันสกฤต”

เชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม โรงเล่า หัวข้อ “ฝัน ณ กลางฤดูใบไม้ผลิ: A Midsummer Night’s Dream พากย์สันสกฤต”…

เชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 6 หัวข้อ “คนหัวสูง: คุณค่าทางสุนทรียะของงานศิลปะที่ถูกปลอมแปลง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดาวดี สกุลโพน

เชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 6 หัวข้อ “คนหัวสูง: คุณค่าทางสุนทรียะของงานศิลปะที่ถูกปลอมแปลง”…

เชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 5 หัวข้อ “อยุติธรรมทางวาจา (Discursive Injustice) : ปรัชญาภาษาประยุกต์ ว่าด้วยความหมายของคำเหยียดในประทุษวาจา” โดย ผศ.ดร.กนิษฐ์ (มิตินันท์วงศ์) ศิริจันทร์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 5 หัวข้อ “อยุติธรรมทางวาจา (Discursive Injustice) : ปรัชญาภาษาประยุกต์ ว่าด้วยความหมายของคำเหยียดในประทุษวาจา”…

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในโครงการ “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์”

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังเสวนาในโครงการ “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 19:00น. เสวนาครั้งที่ 3 นี้จะเป็นซีรีส์สยองขวัญเรื่อง Midnight Mass โดยมี ผศ.เมธาวี โหละสุต อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิสิตป.เอกในภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบมาเป็นวิทยากร และคุณชุติเดช เมธีชุติกุล นักศึกษาป.โท คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์มาช่วยเป็นผู้ดำเนินรายการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “คนหัวสูง: คุณค่าทางสุนทรียะของงานศิลปะที่ถูกปลอมแปลง”

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “คนหัวสูง: คุณค่าทางสุนทรียะของงานศิลปะที่ถูกปลอมแปลง” ในวันพุธที่ 27 ต.ค. 64 เวลา 17.00 – 19.00 น. บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดาวดี สกุลโพน (ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินรายการโดย นายรัฐพล เพชรบดี (นักเขียนและนิสิตปริญญาเอก สาขาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนและเข้าร่วมการบรรยายได้ที่เพจ Department of Philosophy, Chulalongkorn University

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)…