รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “การพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการบริการข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไป เป็นคณะกรรมการประจำ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชา AR615 (D01) DISSERTATION SEMINAR 2 1(0-2) หัวข้อ “การลักลอบงานวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมกองบรรณาธิการวารสารควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจาก กรมควบคุมโรค ไปเข้าร่วมการประชุมกองบรรณาธิการวารสาร…

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศผ่าน Social : Trend & Challenge”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศผ่าน…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัลด้านมรดกทางวัฒนธรรมด้วยแนวคิด Linked Data : จากมาตรฐาน MARC สู่ BIBFRAME”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดระบบ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ประเมินงานวิชาการ ประเมินคู่มือเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คู่มือเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามหลักการสุขภาวะวิถีพุทธ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากโครงการการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา ไปเป็นผู้ประเมิน…

ขอเชิญชวนส่งงานแปลเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจาก “เงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป…

ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “พืชโลกใหม่กับการปฏิวัติ foodscape เมดิเตอร์เรเนียน”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “พืชโลกใหม่กับการปฏิวัติ foodscape เมดิเตอร์เรเนียน”…

งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ 5 สายธารแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ 5 สายธารแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ…

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์…

Visits to Leading Universities in Vietnam

During Monday, January 30 – Wednesday, February 1, 2023 Dean and Associate Dean of the Faculty of Arts, Associate Professor Suradech Chotiudompant and Assistant Professor Nirada Chitrakara, respectively…