ชวนอ่านบทความวิจัยล่าสุด Dispersed Collections in Exile: Thai Collections in Libraries Outside of Thailand ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนอ่านบทความวิจัยล่าสุด Dispersed Collections in Exile: Thai Collections in Libraries Outside of Thailand ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ เขียนร่วมกับ Dr. Hollie White จาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ตีพิมพ์ในวารสาร Library Resources & Technical Services (ปีที่ 65 เล่มที่ 4) ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน รายงานผลการสำรวจแนวปฏิบัติและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยในห้องสมุดในหลายภูมิภาคทั่วโลก

ผู้ที่สนใจอ่านบทความฉบับเต็ม สามารถเข้าถึงได้ ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความ ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง