Author Archives: Admin

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูรายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ที่นี่) การประเมินผล สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B… Read more »

รายวิชาภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

รายวิชาระดับปริญญาตรี 2296200 ภาษามนุษย์ (Human Language) นิยามของภาษาวิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง ระบบคำ โครงสร้างประโยคและความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษากับสังคม ภาษากับสมอง เวลาเรียน: วันพุธ  13.00 – 16.00 น. อาจารย์ผู้สอน: ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล 2209379 ภาษากับเพศ (Language and… Read more »

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูรายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ที่นี่)   การประเมินผล สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่… Read more »

รายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รายวิชาภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รายวิชาระดับปริญญาตรี 2209370 ภาษากับความคิด (Language and Mind) ในวิชานี้เราจะพยายามตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการในการเรียนรู้ เข้าใจ และผลิตภาษาของมนุษย์ เราจะศึกษาว่าความสามารถทางภาษาของมนุษย์และสัตว์เหมือนและต่างกันอย่างไร เด็กเรียนรู้ภาษาได้อย่างไร เรารับรู้เสียงพูด เข้าใจภาษา และผลิตภาษาได้อย่างไร การเรียนรู้ภาษาที่สองมีกระบวนการอย่างไร และมีปัจจัยอะไรที่สำคัญบ้าง การทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับภาษามีธรรมชาติอย่างไร ภาษา ความคิด และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาศาสตร์เบื้องต้นมาก่อน เวลาเรียน: วันพุธ  9.30 – 12.30… Read more »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 1. นายก้องเวหา อินทรนุช 2. นางสาวจารวี วีระทอง 3. นายณัฏฐเกียรติ นกน้อย 4. นางสาวณัฐภัสสร เลิศรัตนชัย 5. นายธัญธร ศรีไสว 6. นางสาววลัยรัตน์ สวัสดี 7. นางสาววิชุดา โอภาสโศภณ 8. นางสาวสุมิตรา โอกิ 9…. Read more »

การบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 “Put Humanities in AI”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Put Humanities in AI”   วิทยากร รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล (ภาควิชาภาษาศาสตร์) รศ. ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์) ผศ. ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์) อ. ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์) คุณภัทราวุธ… Read more »

East Asian Relatives Revisited: On the Disunity between Gapped & Gapless Relatives

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture: East Asian Relatives Revisited: On the Disunity between Gapped & Gapless Relatives By Prof.Kazuhiko Fukushima… Read more »

The difference between speech and voice ー Computational description and control of sentiment information embedded in speech ー

>>>>>>>   Presentation Slides  <<<<<<<< The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture: The difference between speech and voice : Computational description and… Read more »

In search for a perception-production link from an individual difference perspective: Two case studies

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:   In search for a perception-production link from an individual difference perspective: Two case… Read more »

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 – Applications 2019 are now open for our graduate programs

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562 สามารถหารายละเอียดการสมัครได้ที่  www.grad.chula.ac.th International applicants are invited to apply at http://www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/?page_id=338 รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท M.A. Program Curriculum  http://www.arts.chula.ac.th/ling/curriculum/ma/ma61/ รายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. Program Curriculum http://www.arts.chula.ac.th/ling/curriculum/phd/phd61/